Pokračování rozhovoru s Vladimírou Pechanovou, ředitelkou mateřské školy v Obrnicích na Mostecku, kde žije podle posledního sčítání obyvatel nejvíce dětí do čtrnácti let. Tentokrát o vzdělávacích metodách a důležitosti spolupráce se zřizovatelem školy, který chápe důležitost předškolního vzdělávání u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Vaším zřizovatelem je obec Obrnice. Jak hodnotíte spolupráci?

Jsme jedinou mateřskou školou v obci Obrnice, která má tři územní celky a to Obrnice, České Zlatníky a Chanov. Musím ocenit velmi vstřícné vedení obce. Díky přístupu máme naši školu nadstandardně vybavenou. Obec Obrnice nám poskytuje takové finanční zajištění, které je adekvátní a umožňuje zajistit kvalitní předškolní vzdělávání všem bez rozdílu. Po vzájemných diskuzích a rozhovorech o potřebách naší školy se vždy dohodneme na řešení. Hledáme vzájemně cesty k zajištění kvalitního vzdělávání. Například po dohodě se zřizovatelem se v naší mateřské škole nevybírá úplata za předškolní vzdělávání, tzv. školné.

Všechny mimoškolní akce, divadelní a kulturní akce jsou pro děti zdarma, jsou hrazeny z rozpočtu zřizovatele, čímž zajišťujeme rovný přístup ke vzdělání. Touto cestou bych našemu zřizovateli chtěla za úžasný přístup poděkovat. Vážím si toho, že jakým způsobem podporuje.

V loňském roce jste byla na studijní cestě na Slovensku, kterou pořádala Platforma pro včasnou péči. Cílem cesty bylo seznámit se s konceptem tzv. hračkovnic. Co vás na hračkovnicích nejvíc zaujalo?

Tato cesta pro mě byla velkým přínosem. Poznala jsem osobnosti z Platformy pro včasnou péči, kteří se obklopují lidmi se stejnými zájmy. Poznala jsem kolegyně ředitelky, které řeší obdobné potíže jako my. Již jsme se domluvily na další spolupráci a sdílení praxe, čekají nás společné výměnné návštěvy učitelek v jednotlivých mateřských školách.

A hračkovnice? Vidím v tomto projektu velký potenciál a myslím, že by neměla chybět v žádném prostředí, ve kterém se lidé potýkají se sociálními problémy. To, že si mohou děti přijít pohrát s hračkami, které doma chybí a rodiče si mohou popovídat o svých radostech a starostech s někým nezávislým je úžasné. Pan ředitel z mateřské a základní školy Spišský Hrhov mě jen utvrdil v tom, že, když se chce, všechno jde. Jeho škola a přístup k dětem je ukázkový. Kéž by takových lidí bylo více.

Co vnímáte jako největší úspěch za poslední roky?

Úspěchem je pravidelnější docházka dětí. Skutečnost, že obyvatelé Obrnic, rodiče, mají důvěru k zaměstnancům mateřské školy, ke škole jako k instituci jedině podporuje pravidelnější docházku dětí do školy.

Za další velký úspěch považuji opravdu intenzivní a efektivní spolupráci mezi příspěvkovými organizacemi obce. Velký úspěch je podpora zřizovatele, který si velmi uvědomuje podstatu a důležitost předškolního vzdělávání u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Naše mateřská škola je spolu se zřizovatelem, jak se říká, na jedné lodi. Díky jeho finanční podpoře, díky kvalitním hračkám, technologiím, nejnovějším didaktickým pomůckám a skvělému přístupu pedagogů, kteří chápou potřeby dětí a jejich rodin jsme z naší školy vytvořily opravdu moderní školu. Vzdělávání stavíme na individuálních potřebách každého dítěte, nikoliv na výkonu.

Za takový dílčí, ale velký úspěch musím zmínit aktivní a obrovskou účast dětí a celých jejich rodin na společných akcích školy. Poslední z nich, „Rozsvícení andělského městečka“ nás přesvědčila o tom, že to, co děláme směřuje správným směrem.

V říjnu jsme vyhlásili téma vánočního setkání. Rodiče, příbuzní, přátelé měli vyrobit domeček z jakéhokoliv materiálu, který byl pak součástí andělského městečka. Sešlo se neuvěřitelné množství různých domků a domečků, různých staveb, které tvořily naše město. Do vypuknutí akce, v prosinci, v předvánočním čase nám nosili domečky nejenom rodiče a příbuzní dětí, ale i ostatní obyvatelé Obrnic, příspěvkové organizace nechtěly zůstat bez povšimnutí. Akce se rozkřikla, obdrželi jsme domečky i od lidí z okolních obcí.

Při samotném rozsvícení městečka jsme se opravdu všichni nevešli na školní zahradu. Rozsvícení bylo spojeno s tvůrčí dílnou, na které si lidé mohli vyrobit pod vedením paní učitelek různé vánoční dekorace. Děti společně s dospělými zpívaly koledy. Byla to opravdu úžasná akce, která spojila mnoho lidí. Předsudky, zlo a špatná nálada zůstala „před školkou.“ Nadšení a spokojenost lidí nás opět povzbudily do další práce.

Máte nějakou výzvu pro rok 2023?

Ano, velkou. V současné době, jak jsem již zmínila, uplatňujeme v naší mateřské škole při vzdělávání metody jako jsou prožitkové učení, učení s chybou, podporujeme digitální technologie i polytechnické a enviromentální vzdělávání. Učíme v souvislostech, učíme pro praktický život. K učení využíváme pozitivní, aktivizující motivaci. Zařazujeme činnosti posilující pozitivní sebepojetí a sebevědomí dětí, podporující spolupráci a vzájemné učení.

Cítíme, že svým stylem vzdělávání jsme blízcí vzdělávacímu programu Začít spolu, a proto jsme se rozhodli posunout naši školu zase o kousek dál a od nového školního roku postupně prvky tohoto programu ve větší míře zakomponovat do našeho vzdělávacího programu.

Naši pedagogové se chystají na absolvování kurzu pro získání certifikátu Učitel/ka Začít spolu, tak, abychom byli i v této oblasti kompetentní. Bude to dlouhá cesta, ale věříme, že naše škola pomalu přestane mít nálepku segregační mateřské školy a budou ji vyhledávat rodiče, kteří více než barvu pleti a sociální statut hledají pro své dítě přístup, který mu umožní individuální rozvoj v klidném a podporujícím prostředí.

Text: Vlasta Holéciová