Po celém Česku propojuje mateřské školy, aby vzájemně spolupracovaly, sdílely dobrou praxi, ale i to, co je pálí. „Školky nesmí zůstat na okraji zájmu státu bez individuální podpory,“ vysvětluje Helena Pravdová z projektu Férová škola. Ten se zaměřuje na zvyšování kvality vzdělávání nejen na základních, ale řadu let i v mateřských školách. 

Heleno Férová škola pomáhá mateřským školám zlepšovat kvalitu vzdělávání. Jakými prostředky?

Především nabízíme školce individuální konzultace. Jsme škole k dispozici, pokud řeší nějaké aktuální téma, které je pro ni nové, neznámé nebo zatěžující.

Můžeme jí poskytnout mentoring, supervizi i školení na míru. Pomáháme s nastavením koncepce školy pomocí autoevaluačního manažerského nástroje Férová školka.

Prozradíš nám o něm víc? Jak vůbec nástroj vznikl?

Hlavní motivací, proč vůbec vznikl, byla existence našeho evaluačního nástroje Férová škola pro základní školy z roku 2010. Nástroj pro školy je vhodným pomocníkem pro zmapování její inkluzivnosti.

Pro využití v mateřských školách jsme se rozhodli upravit nástroj především jako prostředek pro zmapování aktuálních potřeb školky.

Nástroj Férová školka vznikl v úzké spolupráci se čtyřmi školkami v MAP Tišnovsko a díky metodologickému vedení Fakulty sociálních studií v Brně v roce 2019.

A co všechno umí?

Především to není administrativa – papír pro papír. Ale je to akční složka pedagogického lídrovství. Posunuje kvalitu mateřské školy.

V tomto procesu dochází k aktuálnímu zmapování situace, zjišťujeme, kde se školka nachází, kam může směřovat, jak ji vidí jednotliví zaměstnanci. Podklad můžeme využít v dokumentu, který se nazývá koncepce školy. Sice není povinný, narozdíl od procesu autoevaluace školy, ale velmi dobře na něj reaguje a hodnotí jeho zpracování ČŠI.

Vedení školky má před sebou velký úkol, a to především citlivě a smysluplně namotivovat zaměstnance, proč je nutné projít si evaluačním procesem. Součástí nástroje je totiž ucelená sada otázek pro rozhovory se zaměstnanci, což slouží k zmapování klíčových oblastí. Ty následně vedení školky vyhodnotí a sestaví tzv. akční plán rozvoje s jasnými cíli a konkrétními postupy, jak je naplnit.

A protože se na autoevaluaci podílí všichni zaměstnanci, tak naplnění jednotlivých cílů nemusí opět stát pouze na vedení školky. Je zde prostor na delegování konkrétních dílčích úkolů. Na kvalitu školky má tedy vliv každý jednotlivec.

Zdá se to jako složitý úkol, jsme proto za Férovou školku plně k dispozici pro bezplatné individuální konzultace.

Využijí nástroj všechny mateřské školy? Nebo je některým určen více?

Nástroj je vhodný pro všechny typy školek. Samozřejmě je časově náročný kvůli individuálním rozhovorům a následnému zpracování odpovědí. Čím více zaměstnanců, tím bude sběr dat trvat déle. Ale z praxe víme, že rozhovor jeden na jednoho, v tomto případě vedení školky a učitel/ka, vychovatel/ka či asistent/ka je velmi přínosné pro obě strany. Najít si čas zhodnotit, ohlédnout se a zjistit, jak chod školky vnímá každý jednotlivec.

Projektů, které se věnují předškolnímu vzdělávání má Férová škola celou řadu. Co je jejich hlavní spojnicí?

Nastavení důvěry a individuální podpora pro vedení školky. Školky se mnohdy cítí osamoceny, na okraji zájmu, o to víc, pokud se jedná o malé, samostatné školky v malé obci.

Díky projektům mapujeme jejich potřeby, oceňujeme dobrou praxi a síťujeme napříč republikou. Školky velmi oceňují možnost vzájemně se inspirovat, sdílet své obavy i radosti z práce s dětmi.

S mateřskými školami jsi v těsném kontaktu. Co je nejčastěji trápí ve vztahu k včasné péči a vzdělávání znevýhodněných dětí?

Velkým tématem jsou omezené finance a prostory budov, nezájem zřizovatelů o rozvoj předškolního vzdělávání, nedostatek odborníků např. logopedů, speciálních pedagogů. A pocit osamocení v tématu včasné péče.

Vidíme potenciál více využívat roli školního asistenta, ten může být velmi přínosný např. pro práci se znevýhodněnými rodinami a systémově uchopit roli koordinátora pro mateřské školy.

Férová škola je členem Platformy. Co vám členství přináší?

Nesmírně si vážíme členství a Platformu považujeme za skvělého parťaka. Díky Platformě jsme se mohli propojit s organizacemi napříč republikou. Např. s Centrem inkluze v Opavě spolupracujeme na projektu KLIPP, který zapojeným školám nabízí podporu práce se znevýhodněnými dětmi prostřednictvím multidisciplinárního týmu.

Se členy Platformy dále spolupracujeme v oblastí konzultací, sdílení toho, co se nám daří z praxe a také nabízíme možnost proškolení zaměstnanců nebo spolupracujících škol, školek v tématu náročného chování dětí a trauma informovaného přístupu.

Na jaře jsi byla na studijní cestě v Maďarsku a v Chorvatsku. Co jsi si z tohoto výjezdu odnesla?

Především inspiraci přímo z prostředí školek. Navštívili jsme školky, které pracují s programem Začít spolu – Step by step a to je myslím, jeden z nejlepších programů, které mohou školky do své praxe začlenit.

Zúčastnila jsi se také letošní letní školy sociálních inovátorů z organizace Holis school. Čím tě to obohatilo?

Holis school je skvělý projekt plný úžasných expertů. Byla jsem překvapená jak nadšeně a naplno účastníci pojali výzvu. Hlavním tématem bylo budování odolnosti /resilience/ organizací, a to jako malinká neziskovka opravdu potřebujeme posílit.

Díky týmu, který v rámci letní školy celý týden intenzivně pracoval na konkrétním krocích zefektivnění udržitelnosti našeho projektu, jsme získali spoustu tipů a myšlenek, jak se posouvat a odolat nástrahám. Celý organizační tým Holis school byl naprosto profesionální a mohu jen doporučit jakoukoliv formu spolupráce.

A co je pro vás ve Férové škole aktuálně největší výzvou?

Jsme malý tým, ale myslím, že i přesto děláme velké věci. Určitě je to i díky propojení s dalšími organizacemi, projekty a experty.

Za projekty bych jmenovala např. MAP III Vyškovsko ( r.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020415). Ve spolupráci s tímto MAPem jsme měli mnohem jednodušší práci navázat kontakt s místními školkami. Jak jsem zmínila v úvodu je to hodně o nastavené důvěře a individuálnímu přístupu.

V letošním roce v projektu financovaném Nadací České spořitelny pilotujeme roli Koordinátora pro mateřské školky v rámci Středního článku vzdělávání. Cílem je systémově ukotvit roli Koordinátor výhradně pro MŠ. Školky nesmí opět zůstat na okraji zájmu státu bez individuální podpory.

Velmi trefně tuto situaci popsala paní ředitelka z jedné malé školky. Vítala mě s otevřenou náručí a slovy „Konečně za námi někdo přijel a zajímá se o to, co potřebujeme”.

Text: Vlasta Holéciová, Foto: Férová škola