„První roky života dítěte jsou pro jeho dobrý vývoj zásadně důležité a zároveň hybatelem změn je právě vlastní rodina. Naší snahou je proto v této fázi přetnout začarovaný kruh “nešťastný rodič-nešťastné dítě”, vysvětluje princip práce organizace HOST Home-Start Kateřina Vápenková, ředitelka HOSTu. 

Nově jste členy Platformy pro včasnou péči. Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodli pro členství v Platformě?

Od začátku fungování HOSTu se zaměřujeme na práci s rodinou s alespoň jedním dítětem do 6 let věku. Význam členství v Platformě vidíme zejména v přístupu k informacím a novinkám v oblasti, která nás zajímá. Dále je to pro nás cenná příležitost potkat se multioborově s kolegy, se kterými nás pojí stejný zájem a cíle v rámci našich agend. Zároveň je pro nás zásadní společně, a tím pádem s větším dosahem, prosazovat změny v dané oblasti.

Kateřina Vápenková, ředitelka HOST Home-Start

V HOSTu se inspirujete prací Zdeňka Matějčka, který období raného dětství považoval za naprosto zásadní pro rozvoj dítěte. Jak vnímáte včasnou péči? A kde vidíte její hlavní přínosy?

  • Včasná péče pro nás znamená možnost se k rodinám s ohroženými dětmi dostat v době vzniku krize s šancí na zmírnění dopadů nepříznivých okolností na výchovu a vývoj dětí. V našem případě je to ideálně dříve, než rodina začne spolupracovat s OSPODem.
  • Včasná péče má v ohrožených rodinách potenciál zlepšit celkovou kvalitu života, minimalizovat rizika pro děti a poskytnout podporu rodinám v obtížných situacích. Vhodně načasovaná a adekvátní intervence pomáhá předcházet dlouhodobým problémům, které rodiny při výchově dětí zažívají a je efektivnější.

Už 20 let provázíte děti a rodiče na jejich cestě k radosti, lásce a štěstí. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi do 6 let. Kdo jsou nejčastěji vaši klienti/ky?

Našimi klienty jsou rodiče malých dětí, kteří nemohou, nebo neumí pečovat o své děti, protože sami nezažili láskyplnou péči, nebo se ocitli v životní krizi. Jedná se často o rodiny tzv. multiproblémové, které čelí dopadům chudoby, psychického onemocnění, závislostí v rodině, výskytu násilí apod. a s tím spojeným sociálním vyloučením.

Naše unikátnost spočívá v kombinaci služeb, rozmanitém, ale soudržném týmu, kde klademe důraz na neformálnost (tzv. přátelskost a vstřícnost) i profesionalitu. Zaměřujeme se na rodiny s dětmi do 6 let. První roky života dítěte jsou pro jeho dobrý vývoj zásadně důležité a zároveň hybatelem změn je právě vlastní rodina. Naší snahou je proto v této fázi přetnout začarovaný kruh “nešťastný rodič-nešťastné dítě”.

Osobním a pravidelným kontaktem v rodinách pomáhají profesionální pracovnice, významné místo v HOSTu mají i dobrovolnice. Jaké jsou zásady práce dobrovolnic, které dochází do rodin?

Dobrovolnice se vždy setkává pouze s jednou konkrétní rodinou. Jedná se o tzv. mentoringový program, kdy je vztah mezi dobrovolnicí a klientkou založený na důvěře a vzájemném respektu. Aby mohlo dojít k vytvoření vztahu, musí být spolupráce mezi dobrovolnicí a klientkou dlouhodobá, většinou po dobu dvou let.

Náplň společných schůzek bývá proměnlivá. V naprosté většině případů se dobrovolnice setkávají s nejistotou maminek okolo výchovy dětí a pocitem osamocení. Schůzky probíhají nejčastěji přímo v domácnosti rodiny, případně venku nebo v herně pobočky. Během celé doby je dobrovolnice vedena svou koordinátorkou, se kterou je v pravidelném telefonickém nebo osobním kontaktu. Jinak samotná kritéria pro výběr dobrovolnic máme interně daná, jsou i na našem webu. Samotný výběr, včetně zaškolení a vedení v HOSTu podléhá akreditaci ministerstva vnitra.

Dobrovolnice v rodině

Jaké ženy mají o dobrovolnictví zájem a najdou se mezi nimi i nějací muži?

Do HOSTu se dostávají dobrovolnice zejména když jsou na mateřské dovolené. Do rodiny klientky si mohou brát dobrovolnice i vlastní děti. Je to velmi nápomocné, když se klientka učí, jak reagují na své děti samotné dobrovolnice. Druhou skupinou dobrovolnic jsou ženy, které již mají odrostlé děti a hledají smysluplnou náplň volného času ve zralém věku. Suplují pak více klientkám roli zkušeného rádce a pro děti “babičku”.

A jakým způsobem rozvíjíte rodičovské kompetence?

Naším cílem je rodičovské kompetence rozvíjet co nejpřirozeněji. Rodičům jsou podporou terénní sociální pracovníci, kteří dochází do domácností. Individuální přístup nám umožňuje zaměřit se na konkrétní potřeby každé rodiny.

Dobrovolnická práce s rodinou je také zaměřena na podporu vztahů mezi rodiči a dětmi. Stavíme na jednoduchém principu: Rodič pomáhá rodiči (respektive zkušený rodič pomáhá méně zkušenému rodiči). Dobrovolnice má možnost navázat v rodině méně formální vztah, než je tomu v případě sociální pracovnice. Tráví v rodině více času (2-3 hodiny týdně), stává se pomocnicí a průvodcem, řeší běžné situace, vidí každodenní interakce mezi rodiči a dítětem, případně rodiči navzájem. Mnohdy bývá i určitým důvěrníkem.

Další formou rozvoje rodičovských kompetencí je náš terapeuticko – edukativní program (TEP). Jedná se o skupinový program pro rodiče a děti, který funguje na principech školky. Skupinové setkání rodičů, dětí a lektorů umožňuje výměnu zkušeností, sdílení rad a podporu od ostatních rodičů.

Ostravský program TEP

Rodičovská zkušenost vašich klientů je často ovlivněna jejich zážitky z dětství, které jsou mnohdy traumatizující. Nabízíte proto interaktivní metodu Rodina hrou. Můžete ji představit?

Metoda „Rodina hrou“ je interaktivní metoda zaměřená na rozvoj vztahu mezi rodičem a dítětem. Rodičovská zkušenost našich klientů je silně ovlivněna vlastními zážitky z dětství. Vytvořili jsme proto metodu práce s rodinou, která je postavená na intuitivním, nedirektivním provázení rodiče a dítěte společnou hrou.

Školený pracovník nebo dobrovolník rodiče pro hru a trávení času s dítětem motivuje, aktivuje, provází, ukazuje, vysvětluje atd., dle specifické metodiky. Naším cílem je, aby rodič i dítě měli ze hry radost, aby jim přinášela potěšení a měli hezký společný zážitek, a aby se dařilo odbourat bloky a podpořit vzájemné rodinné interakce a vztahy. Hra se odehrává přímo v přirozeném prostředí rodiny – tam, kde je rodina aktuálně doma.

Tým HOSTu

Podělíte se s námi o konkrétní příběh rodiny, která metodou prošla a následně se vztah a celá situace zlepšila?

Díky za krásnou otázku, jejíž odpověď vybízí přímo ke zhlédnutí dokumentu o Zdeňku Matějčkovy: Život je hra, v rámci iVysílání ČT. A lidské příběhy můžete přímo vidět na našem YouTube kanálu v dokumentu Křehký zázrak hry.

Na jaké překážky ve vaší práci nejčastěji narážíte? Co by vám vaši práci usnadnilo?

S realizací některých grantů se pojí značná administrativa, která je v HOSTu ještě umocněna právě realizací služeb v rámci poboček ve čtyřech různých regionech. Možná trochu skepticky se stavíme i k plánování veřejných zdrojů pro oblast prevence v SPOD. Tématem je samozřejmě i často skloňovaná inovace vs. udržitelnost služeb. A když se podíváme dovnitř, tak v současné době sice disponujeme skvělým sehraným odborným týmem, avšak víme, jak je těžké sehnat nové pracovníky pro terénní práci s odpovídající odborností a motivací pro práci s naší cílovou skupinou.

Kateřino, s jakými výzvami vstupujete do roku 2024?

Stojíme před velkou výzvou, jakým způsobem oslovovat a získávat nové dobrovolnice. Náš dobrovolnický program je unikátní, ale zároveň je i velmi těžké dobrovolnice najít. Jelikož nárok na čas dobrovolnic je vysoký.  Zároveň v roce 2024 chceme naši pozornost zaměřit na nastavení měření dopadu služeb HOSTu.

HOST Home-Start ve zkratce
  • HOST Home-Start má regionální pobočky ve 4 městech: Praha, Brno, Ostrava a Hradec Králové.
  • Pracuje v úzké spolupráci s místními OSPODy, případně soudy, lékaři a dalšími zasíťovanými NNO (azylové domy, intervenční centra, krizová centra, centra duševního zdraví, domy na půl cesty, SASky pro rodiče s dětmi, centra pro cizince, služby pro mladé dospělé opouštějící ústavní zařízení apod.).
  • Do budoucna chce HOST jít vstříc mateřským školám, porodnicím nebo dětským domovům.
  • Ročně HOST pomůže přibližně 200 rodinám s více jak 400 dětmi.

Rozhovor vedla: Vlasta Holéciová, Foto: HOST Home-Start