Říká Ing. Michaela Hostašová,  koordinátorka mostecké pobočky organizace Women for Women, která je nově členem Platformy pro včasnou péči. Díky projektům Women for Women (W4W), které jsou zacílené na včasnou pomoc ohroženým dětem a rodinám se W4W podařilo změnit nejeden dětský osud. Mluvili jsme o prevenci, spolupráci v neziskovém sektoru, ale i o tom, jak se daří projektu Obědy pro děti. 

Nově jste členy Platformy pro včasnou péči. Co si od členství slibujete?

Posláním naší organizace je usilovat o rovné příležitosti všech dětí. Toto poslání se snažíme naplnit našimi projekty. Díky členství v Platformě se budeme moci podílet na rozvoji včasné péče u nás. Vzhledem k pravidelnému setkávání členů Platformy, pro nás bude přínosné vzájemné sdílení, předávání nových informací a kontaktů k této problematice.

Co pro vás ve Women for Women znamená včasná péče? Kde vidíte její hlavní přínosy?

Včasná péče pro nás znamená prevenci. Je rozhodně vždy efektivnější řešit prevenci než posléze hasit krizovou situaci. Věříme, že díky našim projektům, které jsou zacílené na včasnou pomoc, můžeme pomoci změnit nejeden dětský osud.

V některých projektech se soustředíte se na podporu předškolního vzdělávání dětí ze znevýhodněných rodin. V čem vidíte jeho důležitost?

Předškolnímu vzdělávání W4W přikládá velký význam, proto nabízíme projekt SOS do školky. Vnímáme, že společné jídlo ve školce je klíčové s ohledem na společenské návyky a adaptaci v kolektivu během předškolního vzdělávání, jež je významnou přípravou na školní docházku.

V Mostě dále nabízíme pro širokou veřejnost službu Rozvoj jazykové dovednosti, kde podporujeme předškolní děti v rozvoji řečových schopností. I tuto službu vnímáme jako velice přínosnou pro snazší přechod dítěte do školního prostředí.

Už jste zmínila pobočku v Mostě, která funguje již více než pět let. Jaké služby zde nabízíte rodinám a dětem ze znevýhodněného prostředí?

V Mostě nabízíme služby s minimální spoluúčastí, tak aby byly dostupné široké veřejnosti. Vyjmenuji je:

  • Psychoterapie pro dospělé, dospívající i děti (vč. skupinových, rodinných a párových terapií) – 200,-/50 min
  • Rozvoj jazykových dovedností – 200,-/50 min
  • Doučování – 100,-/45 min
  • Právní poradna – zdarma/60 min

Už deset let funguje úspěšný projekt Obědy pro děti, který nejenže pomáhá zajistit teplou stravu pro děti na ZŠ, jejichž rodiče jsou v tíživé finanční situaci, ale zároveň pomáhá předcházet sociálnímu vyloučení dětí. Jak si Obědy pro děti aktuálně vedou? 

Veliký nárůst žádostí a počtů dětí jsme zaznamenali s návratem pedagogů a dětí do škol poslední týden v srpnu. Aktuálně W4W registrovala v projektu Obědy pro děti 15 tisíc žádostí z 1183 základních škol. Celková podpora podle propočtů dosáhne 92,5 milionů korun na tento školní rok. Školy stále mohou podávat žádosti do projektu. Přeci jen je před námi ještě necelých devět měsíců školní docházky a během tohoto období může docházet k výrazným změnám v životě rodin a samoživitelů.

Ve stejném období minulého školního roku bylo přitom v projektu zapojených 12 000 dětí z 1000 škol a potřebnou částkou zhruba 70 milionů korun.

Chceme realizovat i jiné aktivity, které se školním obědem souvisí a více informovat o studiích, které se zaměřují na udržitelné stravování a edukaci dětí o stravě. Zároveň chceme školy, které se doposud do našeho projektu nezapojily, informovat a vysvětlovat, že se jedná o jednoduchý proces.

V projektu SOS do školky se soustředíte na zajištění stravy pro předškolní děti. Jak hodnotíte spolupráci s mateřskými školami? Jak se mohou MŠ do projektu jednoduše zapojit?

Spolupráce s mateřskými školami je pro nás velmi důležitá a klíčová. Mateřské školy pečlivě vybírají děti do projektu SOS do školky na základě preferencí projektu i ochoty rodičů. Nejvíce oceňujeme zpětnou vazbu, setkáváme se s opravdu vřelým přístupem a vděkem ze strany rodičů i vedení mateřských škol.

Mateřské školy se mohou zapojit kdykoliv během roku. Stačí, aby se zaregistrovaly do našeho projektu, zaslaly emailem potvrzení o spolupráci a podaly si žádost. Všechny potřebné dokumenty od nás mateřská škola obdrží emailem, ale ředitelky je najdou i v aplikaci. Se všemi zaregistrovanými mateřskými školami jsme v aktivním kontaktu a rádi jim poradíme a provedeme je celým projektem.

Vedle toho realizujete také projekt Bydlení pro děti – Kauce. Na co je zaměřen?

Projekt Bydlení pro děti – Kauce (BDP) vychází z prvního projektu, se kterým byla W4W v roce 2012 založena. Tehdy bylo cílem pomoci samoživitelkám v náročné životní situaci komplexním programem podporovaného bydlení, právního a sociálního poradenství a psychoterapií.

V roce 2018 jsme rozšířili podporu v bydlení rodin samoživitelů tak, že jsme jim začali finančně přispívat na kauce na nájemné. Složení kauce je totiž pro tyto rodiny jedna z hlavních překážek na cestě k vlastnímu nájemnímu bydlení. Rodiny jsou pak nuceny zůstávat v nevyhovujících domácnostech, azylových domech, na ubytovnách…

Dnes projekt nabízí komplexní služby. Cílem je pomoci rodičům samoživitelům a jejich dětem k důstojnému a bezpečnému bydlení a dlouhodobě stabilnímu životu. V projektu finančně přispíváme na kauce na nájemné po celé ČR (až 25 000 Kč), pronajímáme finančně dostupné byty na dobu jednoho roku (Praha, Teplice), poskytujeme podpůrné služby (právní a sociální poradenství, psychoterapie, vzdělávací a rozvojové programy). S většinou našich klientů a klientek pracujeme dlouhodobě tak, aby se po roce postavili na vlastní nohy a zvládli žít s dětmi samostatný a spokojený život.

Jeden z dalších projektů je Servis rodiny, můžete jej představit?

Prostřednictvím soudů, se kterými jsme navázali spolupráci, umožňujeme rodičům využít odborné služby, a to formou edukativních přednášek na daném soudě, poradenských služeb s tvorbou rodičovského plánu, rodinné mediace a terapie. Společně se soudy vytváříme interdisciplinární týmy, které svojí prací pomáhají rodičům, aby hledali cestu, jak se dohodnout a eliminovali tím dopady vlastních rozchodů na své děti.

Už jste zmínila soudy, s jakými dalšími institucemi a organizacemi spolupracujete? Co vám tato spolupráce přináší?

W4W je v rámci projektu BPD členem Iniciativy Za bydlení, která usiluje o přijetí komplexního zákona o podpoře v bydlení. Ústředím tématem projektu BPD je dostupnost bydlení, členství v této iniciativě bylo proto logickým krokem.

Běžně spolupracujeme s OSPODy a neziskovými organizacemi po celé ČR, které se soustředí na podporu rodin. Spolupráce nám přináší možnost sdílení praxe, která je v sociální práci klíčová a také možnost vyjadřovat se a spoluvytvářet sociální politiku v ČR.

Spolupracujeme rovněž s obecními úřady, zejména za účelem vytváření partnerství v rámci pronájmu sociálních bytů potřebným rodinám z našeho projektu.

Již druhým rokem je partnerem projektu Moneta Money Bank (MMB). Kromě finanční podpory projektu, kterou nám toto partnerství přináší, s MMB konzultujeme i téma finanční gramotnosti pro dospělé, na kterou se nyní chceme v projektu soustředit.

Jsme také rádi za naše členství v  SOFA ve městech Most, Litvínov a Chomutov v rámci projektu Signály. Systematicky budujeme mezioborovou spolupráci, zavádíme funkční nástroje a aktivity na podporu dětí, školíme lidi v praxi a zprostředkováváme jim potřebné know-how.

W4W je také členem organizace COFACE Families Europe, která vznikla v roce 1958. Jedná se o síť více než 50 nevládních organizací z 23 evropských zemí, které pracují v oblasti sociální a rodinné politiky, vzdělávání, dětských práv, práv zdravotně postižených, genderové rovnosti, spotřebitelských práv a dopadů technologického vývoje na rodiny.

Prozraďte, co vám dělá v poslední době největší radost?

Partnerství a spolupráce v českém neziskovém sektoru a možnost sdílení. Vidíme to jak v Iniciativě Za bydlení a nyní i v Platformě pro včasnou péči. Zefektivňuje to pomoc potřebným.

A co je aktuálně pro vás největší výzvou?

Určitě je to nedávno jsme spuštěná mentoringová online poradna PRVNÍ KROK. Jde o anonymní online a zdarma poradnu, kde se mohou lidé v obtížné životní situaci prostřednictvím chatu obrátit na naše mentory a mentorky. Naši mentoři sami překonali náročné a nepříjemné životní momenty a svoje zkušenosti jsou připraveni sdílet. Cílem je tedy sdílení problémů, zkušeností a hledání možných řešení.

Text: Vlasta Holéciová, Foto: W4W