Již tři roky probíhá pod záštitou ministerstva zdravotnictví Program pozitivního rodičovství, ve světě známý jako Triple P. Jak se program v českých podmínkách etabloval, jaký byl a je zájem organizací a zařízení o program, ale také o tom, co bude následovat po skončení pilotního období, jsme mluvili s JUDr. Petrou Novákovou a Ing. Terezou Solilovou z Programu pozitivního rodičovství Triple P v ČR. 

V listopadu v Praze proběhne konference pilotního období Programu pozitivního rodičovství Triple P. Jak jste spokojeni s realizací programu Triple P u nás?

TS: Program Triple P realizujeme v rámci pilotního projektu na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Finance máme díky podpoře norských fondů a českého státu. S realizací programu jsme velmi spokojeni. V rámci pilotního projektu se zjistilo, že o Program pozitivního rodičovství je u nás zájem nejen mezi organizacemi, které pracují s rodinami, ale také ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích.

Velký úspěch má Triple P například pod záštitou psychiatrického oddělení ve Fakultní nemocnici Ostrava. U nás, podobně jako jinde ve světě se ukázalo, že tento program významně zaplňuje „mezeru ve vzdělávání“ rodičů. Je o něj zájem také mezi pěstouny i dalšími pečujícími osobami, například prarodiči.

Tereza Solilová

Můžete uvést nějaká konkrétní čísla za realizované období programu u nás?

PN: Zatím máme k dispozici čísla z průběžné evaluační zprávy, která zpracovávala data od počátku projektu do března 2023. Všechna vyznívají velmi příznivě.

Do programu se v prvních bězích zapojilo 12 center po celé České republice. Do konce projektu (tj. do dubna 2024) se počet organizací navýší na 21, čímž navýšíme počet rodičovských kurzů v dalších regionech. Celkový počet akreditovaných lektorů bude lehce přes 50.

Do března 2023 stihli lektoři zrealizovat celkem 36 intervencí, tj. skupinových kurzů pro rodiče. Celkový počet rodičů, kteří se zapojili do programu byl v březnu 270, do dubna 2024 odhadujeme, že jich bude 760.

Naším cílem pro pilotní projekt bylo na začátku 5 center, tzn. 30 intervencí a 200 rodičů – absolventů. Těší nás, že jsme původní ukazatele překročili a můžeme program zpřístupnit většímu počtu rodin.

Petra Nováková

Jaká je hlavní myšlenka pozitivního rodičovství, na němž je program založen?

PN: Hlavní myšlenku krásně shrnul profesor Matt Sanders, klinický psycholog a autor programu Triple P: „Rodičovství je nejtěžší práce, kterou každý rodič v životě má, a zároveň je to práce, na kterou jsme nejméně připraveni.”

Naším úmyslem v rámci Ministerstva zdravotnictví je zaplnit tuto “mezeru” a zpřístupnit rodinám program, který je ověřen 30letou praxí a podložen výzkumy vědeckých týmu po celém světě.

Pozitivní rodičovství je přístup, jehož cílem je pomoci dětem se rozvíjet a zvládat chování konstruktivním a nepoškozujícím způsobem. Je založen na budování dobrých vztahů s dětmi a na využívání pozitivních strategií. Má 5 klíčových aspektů, kterým se rodiče v kurzech věnují:

  • Bezpečné a zajímavé prostředí a láskyplné vztahy
  • Pozitivní podpora učení
  • Asertivní výchova
  • Realistická očekávání
  • Sebepéče (tj. péče rodiče o sebe samého)

Lektor je pro rodiče průvodcem, který pomáhá hledat řešení adekvátně k situaci v dané rodině. Důležité je zabývat se příčinami problémů a snažit se je pochopit. Pak může rodič sám díky pozitivním strategiím najít účinné řešení, které je prospěšné pro dítě i pro rodinu jako celek.

Za Platformu pro včasnou péči se do programu zapojilo hned několik organizací. Jak hodnotíte obecně spolupráci a zapojení organizací do programu?

TS: Chtěla bych vyzdvihnout spolupráci s lektory a s jednotlivými centry po celé republice. Všichni se do realizace programu pustili s nadšením, velkou dávkou energie a osobního nasazení. Bez nich by se nám nepodařilo Triple P tak dobře rozběhnout.

Na adresu českých lektorů se nám dostalo velké pochvaly ze strany školitele, pana Dominica Westona, který pracuje pro Triple P už přes 20 let. Po skončení akreditace první skupiny byl skutečně dojatý doslova řekl, že se za svou praxi ještě nesetkal s tak skvěle připravenou skupinou.

PN: Během realizace programu jsme museli překonávat překážky různého druhu a přizpůsobit se náročným požadavkům na kvalitu poskytování programu rodičům. Všechno se nám nakonec povedlo díky spolupráci a dobré vůli.

Do některých center jsme poskytli vybavení jako projektor nebo hračky. Významný dík patří všem z organizací, kteří se podíleli na hlídání dětí rodičů účastnících se programu, často z dobré vůle a nad rámec svých povinností. Někteří rodiče by se bez zajištění hlídání svých dětí kurzu nemohli zúčastnit.

Máte už nyní představu, jak bude vypadat budoucnost programu Triple P?

TS: Představu máme, jelikož pilotní projekt končí v dubnu 2024. Rádi bychom bezprostředně navázali dalším projektem, v současné době jsme ve stádiu tvorby projektového záměru. Držte nám palce, ať všechno vyjde a můžeme v dalších letech vyškolit další letory a rozšířit program ještě více a blíže k rodičům, kteří ho potřebují.

V budoucnu bychom chtěli program rozšířit o další úrovně a vytvořit celý komplexní systém podpory rodičovství tak, jak to funguje např. v Austrálii, Velké Británii nebo v Německu. To je náš sen. Potřebovali bychom podporu a spolupráci na meziresortní úrovni, aby se to mohlo zrealizovat.

Které problémy u dětí nejčastěji převládají?

TS: Rodiče se často potýkají s tím, že je děti neposlouchají. Buď nereagují na pokyny rodičů vůbec nebo nedělají to, co po nich rodič chce. Menší děti často kňourají, mají záchvaty vzteku, větší se chovají agresivně vůči ostatním. Některé děti jsou naopak úzkostlivé, nekomunikují, špatně jedí … těch problémů je bohužel hodně.

Stále větší procento dětí má poruchu pozornosti nebo jsou hyperaktivní. A velkým problémem posledních let je závislost dětí na počítačových hrách a mobilních aplikacích. To zmiňují snad všichni rodiče.

Ve vztahu k včasné péči nás zajímá nežádoucí chování dětí od 6 do 8 let věku. Co byl nejčastější problém v tomto období

PN: Neposlouchání ve smyslu, že něco dítěti řeknete a ono vás ignoruje a vůbec neudělá, co po něm chcete. Dále rivalita mezi sourozenci, neustálé dožadování pozornosti. Menší děti často kňourají, mají záchvaty vzteku. Rodiče i u menších dětí často řeší nadužívání mobilu, počítače nebo tabletu v tom smyslu, že je děti nechtějí vypnout a pokud jim je rodiče vezmou, spustí se pláč a křik. Rodič pak často radši dítěti vyhoví a nechá ho hrát nebo dívat dál, aby měl klid. Tomu v programu Triple P říkáme „eskalační past“ a snažíme se rodiče učit, jak se jí vyhnout.

Hodně apelujeme na to, aby se malým dětem elektronická zařízení dávala, co nejméně. Pokud s nimi pracují, tak jedině s krátkým časovým limitem a dohledem rodiče na to, co dítě sleduje nebo dělá.

Jakou máte zpětnou vazbu od rodičů, kteří kurzy Triple P absolvovali?

PN: Zpětná vazba od rodičů je pro nás důležitou součástí celého programu. Spokojenost rodičů a přínosy programu pro rodinu zjišťujeme pomocí dotazníku. Velice nás těší, že 99 % rodičů, kteří se zatím programu Triple P zúčastnili, s ním bylo celkově spokojeno, a z nich 71 % bylo spokojeno maximálně. Dále 71 % rodičů uvedlo, že jim program „hodně pomohl účinněji řešit problémy s chováním jejich dětí”. A na otázku: „Jaké je podle vás v tuto chvíli chování vašeho dítěte?“ odpovědělo po intervenci 92 % účastníků, že chování jejich dětí je podle nich lepší.

Ze zpráv od lektorů jednotlivých skupinových kurzů vyplývá, že rodiče byli z programu Triple P nadšeni a již v průběhu kurzu zmiňovali pozitivní změny v chování svých dětí.

Můžete na závěr uvést jeden příklad dobré praxe z programu Triple P?

PN: Jedna účastnice řešila problém se synovým kňouráním, vztekáním, nesamostatností při sebeobsluze. Často se dostávala do tzv. eskalační pasti, kdy se situace rychle vyhrotila a ona nad ní ztrácela kontrolu.

V rodině se v průběhu kurzu díky používání strategií z programu podařilo dosáhnout pozitivních změn v synově chování. Matka začala podporovat pozitivní chování popisnou pochvalou, ignorováním nevhodného chování, jasnými a klidnými pokyny. Matce se osvědčila metoda nácviku nových dovedností postupně a v malých krocích, kdy dítě snadno zažívá úspěch a rychle se v nové činnosti osamostatní.

Program je realizován v rámci Ministerstva zdravotnictví ČR, jehož cílem je zavedení programu Triple P do českého prostředí. Projekt „Program pro pozitivní rodičovství v České republice „Triple P“ je financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP a spolufinancován ze státního rozpočtu.

Text: Vlasta Holéciová, Foto: archiv MZČR

 

Již brzy proběhne v Praze konference Programu pozitivního rodičovství Triple P. 
Zaregistrovat se na konferenci můžete zde.