Dobrovolnice, kterým záleží na tom, jak budou děti v Horní Suché a okolí trávit volný čas. Připravují pro ně nejrůznější kroužky, doučují je a když je to potřeba, věnují se i práci v terénu, ale hlavně vytváří pro děti příjemné a bezpečné zázemí. Za tím vším je spolek  Velká náruč, který působí na Karvinsku  a nově je členem Platformy pro včasnou péči. My jsme o činnosti spolku mluvili s jeho zakladatelkou Renatou Češkovou. 

 Zakladatelka spolku Velká Náruč Renata Češková (vpravo)

Renato, co pro vás znamená včasná péče?
Včasná péče pro mě znamená brzký kontakt a práci s dětmi, které se narodily do socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Otevírá se zde prostor pro jejich podporu, nalezení silných stránek, ovlivnění jejich modelů chování a celkový pozitivní rozvoj těchto dětí.

Jakým způsobem ve vaší organizaci pracujete? Kdo se na poskytování včasné péče podílí?
Naše organizace pracuje především na principu organizace volného času dětí. Jedná se o doučování, různé zájmové kroužky jako je tanec, divadlo, rukodělné práce a mnoho dalších. Rovněž se snažíme pomáhat rodinám přímo v jejich prostředí, a proto pracujeme i v terénu. Všichni moji kolegové jsou dobrovolníci, kterým na dětech v našem spolku záleží a věnují jim tak svůj volný čas.

A kdo jsou nejčastěji vaši klienti?
Přivítali bychom samozřejmě každé dítě, které by projevilo zájem účastnit se našich aktivit, nicméně naši nejčastější klienti jsou děti a rodiče ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Jakou formou nabízíte rodinám podporu a zapojení do programu včasné péče?
Podporu rodinám nabízíme jak emocionální, tak z části i materiální. Tu emocionální, formou individuálního poradenství rodičům a dětem a především tak, že tráví pěkné chvíle s kamarády v zájmových kroužcích. Materiální podporu můžeme dětem nabídnout díky našim sponzorům. Můžeme například nakoupit pomůcky na kroužky nebo uspořádat menší kulturní akce.

Jak podle vás může včasná péče ovlivnit vývoj dítěte?
Včasná péče může ovlivnit především modely chování, které vidíme v rodině a rovněž umí vzbudit motivaci dosáhnout vyšších cílů než u předchozích generací. Mezi nejdůležitější kladné působení můžeme zařadit vliv na pravidelnou školní docházku a případně i doplnění dalšího vzdělání. Dále také založení rodiny v pozdějším věku. A v neposlední řadě také vliv na sebevědomí dětí, aby si věřili jak ve školním, tak i v pracovním prostředí a dále rozvíjely své dovednosti.

Co považujete za váš největší úspěch v oblasti včasné péče? Můžete uvést konkrétní příklad nebo příběh klienta?
Našim největším úspěchem je každé dítě, které jsme dokázali motivovat vést slušný a pěkný život.

Jako příklad bych uvedla slečnu, která i přes těžkou životní situaci a náročné pubertální období dokázala dostudovat, vyučila se cukrářkou a dnes pracuje. V jejím životě byli hned dva muži, kteří o ni v jejích patnácti letech usilovali, a jeden s ní chtěl založit rodinu a byl velmi urputný. Díky tomu, že dívka navštěvovala naše zařízení jsme tušili, že rozhodně vše není v pořádku a po konzultaci s maminkou jsme pomohli s nalezením náhradního bydlení, kde obě mohly žít bez obav z pronásledování.

Na jaké překážky ve vaší práci nejčastěji narážíte? Co by vám vaši práci usnadnilo?
Největší překážka pomoci je nedostatek informací. Děti se mnohdy bojí hovořit o svých problémech a pokud se snažíme získat informace jinou cestou jako například prostřednictvím školských zařízen, nemůže nám být z důvodu ochrany osobních údajů vyhověno, protože nejsme zákonní zástupci. Velmi se snažíme apelovat na rodiče, aby komunikovali také touto cestou, protože děti se mnohdy nesvěří ani rodičům a přijít na jádro problému je pak velmi obtížné.

Co ve své práci vnímáte jako největší výzvu?
Největší výzvou je motivovat děti, aby se z nich staly poctiví a pracovití lidé.

S jakými institucemi spolupracujete? Co vám tato spolupráce přináší?
Spolupráce s dalšími organizacemi nám pomáhá jak kapacitně, tak i v rozšíření obzorů, jak dále pracovat s dětmi. Při doučování spolupracujeme s Českobratrskou církví. Poradenství v tíživých situacích nám poskytuje společnost Rodéza, která je pověřeným orgánem sociálně-právní ochrany dětí v rámci působnosti Moravskoslezského a Jihomoravského kraje. Dále pak spolupracujeme s domovy seniorů, kam jezdíme s dětmi vystupovat a také s místním Spolkem dobrovolných hasičů Horní Suchá, který se často podílí na organizaci našich kulturních akcí.

Text: Vlasta Holéciová