Není mnoho zdrojů, které dlouhodobě a systematicky informují o včasné péči. Slovenský portál odperinky.sk to dělá a my vám jej chceme představit. Nejen o něm, ale i o postavení včasné péče na Slovensku, jsme mluvili s Adrianou Zarembovou, manažerkou Programu rozvoja rómskych komunít z Karpatské nadace. 

Můžete představit portál odperinky.sk?

Webová stránka odperinky.sk vznikla ako súčasť Programu rozvoja rómskych komunít (ďalej len PRRK), ktorý zastrešuje Karpatská nadácia v spolurpáci s nadáciou Ekopolis. Program finančne podporuje momentálne 6 organizácií, ktoré pracujú vo výlučených rómskych komunitách na Slovensku a venujú sa téme ranej starostlivosti, teda práci s deťmi a ich rodičmi.

Cieľom tejto stránky je priblížiť relevetným profesionálom i laickej verejnosti témy súvisiace s ranou starostlivosťou vo vylúčených komunitách ako aj ďalšie témy, ktoré ranú starostlivosť ovplyvňujú.

Na webovú stránku pravidelne prikladáme obsah, ktorý publikuje Centre on the Developing Child Harvardskej univerzity. Zastúpenie majú tiež články a videá slovenských odborníkov v rôznych oblastiach (socio-ekonomická situácia Rómov, rodičovské zručnosti, či osobnostný rozvoj dieťaťa).

Věnujete se tématům, která souvisí s včasnou péčí ve vyloučených lokalitách na východním Slovensku. Co si myslíte, že je aktuálně tamější nejpalčivější problém?

Jedným z najvypuklejších problémov, ktoré súvisia s ranou starostlivosťou na Slovensku je chýbajúci systém, ktorý by túto starostlivosť zastrešoval a financoval. Na Slovensku pôsobia viaceré organizácie, ktoré sa ranej starostlivosti venujú, majú vypracované metodiky práce a zamestnávajú ľudí priamo v terénne. Ich kapacity sú však obmedzené vzhľadom na náročnosť zabezpečenia financovania ich aktivít. Šesť takýchto organizácii na východnom a strednom Slovensku podporujeme cez PRRK. Vo všeobecnosti však chýba systém, ktorý by zaručil, že sa raná starostlivosť dostane k všetkých deťom a rodinám, ktoré to potrebujú.

Kde naopak vidíte v posledních letech úspěchy?

Veľkých úspechom je samotný fakt, že sa tejto téme pred rokmi začali venovať neziskové organizácie. Počet lokalít, kde sa pracuje už s deťmi v ranom detstve a ich rodinami stále rastie. V rámci nášho programu sme začali merať vplyv intervencí na samotný vývin detí. V spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie bola vyvinutá metodika meraní, ktorá prispieva k zvyšovaniu kvality ranej starostlivosti a vzdelávania. Generuje tiež dáta o pozitívnych výsledkoch intervencií mimovládnych organizácií v tejto oblasti.

Ďalšou dobrou správou je, že prednedávnom bola vládou prijatá Národná stratégia rozvoja koordinovaných služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti na roky 2022 – 2030, kľúčoví hráči momentálne pracujú na jej akčných plánoch. Je teda šanca, že situácia na Slovensku sa v tejto téme v najbližších rokoch výrazne zlepší a bude zaistené financovanie zo strany štátu.

Co považujete za hlavní přínosy včasné péče?

V skratke sú hlavným prínosom ranej starostlivosti zlepšené zručností detí. Jedným z cieľov PRRK bolo zmerať dopad intervencií na deti a v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie bol vypracovaný nástroj na meranie vývinu zapojených detí.

V pilotnom ročníku sa ukázal niekoľkopercentný posun vo všetkých meraných oblastiach (jemná a hrubá motorika, psychosociálna oblasť, kognícia a komunikácia). Raná starostlivosť nie je však len o rozvoji detí. Vďaka práci v rodinách z nej benefitujú aj rodičia, ktorí sa takto učia zručnostiam potrebným nielen pri výchove dieťaťa ale aj pri chode domácností, či finančnému zabezpečeniu domova.

Jak se slovenská laická i odborná veřejnost staví k tématu včasné péče?

Téma ranej starostlivosti bola pre laicku verejnosť dlho neznáma. Vďaka komunikačným aktivitám organizácií, ktoré s ňou začali pracovať sa táto téma pomaly dostáva do povedomia širokej verejnosti. Stále však chýba všeobecné pochopenie a podpora verejnosti prečo je dôležité do ranej starostlivosti, najmä v prípade sociálne znevýhodnených detí, investovať.

Jaké máte plány do budoucna?

Našim najambicióznejším plánom v tejto oblasti je byť pri zakladaní platformy ranej starostlivosti združujúcej organizácie venujúce sa ranej starostlivosti a vzdelávaniu na Slovensku. Jej cieľom by malo byť zabezpečenie spoločného financovania a advokácia na národnej úrovni pre vytvorenie systému, ktorý umožní prístup ku kvalitnej ranej starostlivosti a vzdelávaniu pre všetky deti s dôrazom na deti zo znevýhodnením.

V rámci Programu rozvoja rómskych komunít sa chceme sústrediť na posilnenie kapacít organizácií v oblasti strategického manažmentu a udržateľnosti ako aj prispievať k postupnému pretváraniu postojov a názorov širokej verejnosti k Rómskej menšine na Slovensku, najmä v súvislosti s ranou starostlivosťou a vzdelávaním.

Autorka: Vlasta Holéciová