V posledních dvou letech distanční výuky se ukázalo, jak rozdílné jsou podmínky ve vzdělávání u dětí ze sociálně vyloučených lokalit a dětí bez tohoto hendikepu. Na vině nebyla jen chybějící elektronika při domácí výuce, ale velký význam sehrálo i prostředí, ve kterém děti vyrůstají. V organizaci IQ Roma servis proto začala v období covidu sílit myšlenka na nový projekt, který zajistí komplexní podporu dítěte ve vzdělávání.

V brněnské organizaci proto začali zkoumat, jak mohou podpořit nejen samotné dítě, ale také jeho okolí. Do spolupráce se rozhodli zapojit rodiče a rodinné příslušníky, ale i učitele a další pedagogické a sociální pracovníky. Cílem těchto snah byl vznik provázané a ucelené podpůrné sítě pro optimální vzdělávání všech dětí bez rozdílu.

A tak se zrodil projekt s názvem Reslipen (v překladu z romštiny Dosáhnout). Do projektu se zapojilo pět týmů IQ Roma servis z celého Jihomoravského kraje, které pracují s rodiči a s dětmi ve věku od 3 do 26 let.

Škola-rodina-nezisková organizace: trojstranná spolupráce

První důležitou inovací tohoto projektu je pilotní spolupráce se Základní a mateřskou školou J. A. Komenského v Brně. Společným cílem je spojení působení v lokalitě Brno-sever, které vede k efektivnější inkluzi romských žáků a žákyň do vzdělávacího procesu a ke snížení předčasných odchodů ze vzdělávání.

Škola i organizace společně nastavují model založený na trojstranné spolupráci: škola-rodina-nezisková organizace, což vede k efektivní koordinaci výchovně – vzdělávacího procesu, ke zpevnění fungujících modelů práce a k prevenci problémových jevů jako je například vysoký počet absencí nebo šikana.

Intenzivní individuální podpora, workshopy, kampaně a víkendové pobyty

V uplynulém půl roce proběhla v rámci projektu také série workshopů. Jedním z nejzajímavějších byl workshop nazvaný „Mediální dílna”, ve kterém se studenti mohli seznámit s tím, co obnáší práce novináře a zkusit si napsat vlastní článek. Nejlepší tři články pak byly otištěny v romském časopise Romano Hangos.

Pro rodiče proběhly workshopy k zápisům dětí do MŠ a ZŠ, došlo i na zhodnocení školního roku. Pro děti a studenty proběhla řada setkání, vždy zaměřená na motivaci studovat a něčeho v životě dosáhnout.

Pro středoškolské studenty je v přípravě kampaň „Maturujeme!”, jejímž cílem je podpořit romské studenty, aby co nejvíce studovali maturitní obory. Součástí projektu je i 1000 hodin individuálního doučování, které může pomoci s přípravou na přijímací zkoušky nebo s maturitou.

V plánu je také intenzivní víkendový pobyt pro rodiče, kde se budou moci seznámit s možnostmi, jak lépe pomáhat svým dětem během vzdělávacího procesu a s výběrem střední školy. Cílem je podpořit každou skupinu a jejich spolupráci v plnění úkolů.

Semináře a konference pro učitele a pedagogické pracovníky

Prostřednictvím cyklu seminářů a odborné konference chce IQ Roma servis zvyšovat znalosti učitelů a dalších pedagogických pracovníků v tématu inkluze a vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit. Organizace chce podpořit pedagogy ve využívání různorodých metod, přístupů, technik, také pomoci rozvíjet jejich měkké kompetence, které jsou ve spolupráci s ohroženými dětmi a mládeží nezbytnou součástí.

V IQ Roma servis věří, že cyklus vzdělávání v podobě dvou seminářů a jedné tematické konference poskytne prostor pro setkávání s odborníky a sdílení jejich zkušeností. Předávání know-how a nových pohledů na aktuální výzvy může pomoci také v procesu zvládání postpandemické situace a návratu do škol po ukončení distanční výuky.

Do projektu Reslipen se zapojilo více než 142 dětí a 35 rodičů. Součástí je také spolupráce se Základní a mateřskou školou J. A. Komenského v Brně. Více informací o projektu a možnostech zapojení najdete na zde.

Autorka: Veronika Štiglerová, IQ Roma servis. Organizace je členem Platformy pro včasnou péči