Více, jak 30 členů Platformy pro včasnou péči se 27. září 2022 sešlo v Praze v žižkovské Pracovně na přípravném sněmu Platformy pro včasnou péči. Po dvou letech působení, kdy Platformu finančně podporovaly Nadace Albatros, Nadace České spořitelny a Nadace OSF, dochází k plánovanému osamostatnění Platformy. Předmětem setkání členů proto byla otevřená diskuse nad samostatnou právní subjektivitou Platformy. Na základě debat se účastníci setkání shodli, že nejvhodnějším krokem bude založení spolku Platformy pro včasnou péči. Ten by měl vzniknout v lednu 2023.

Během celého dne účastnici za pomoci facilitátora Lukáše Rumleny z Centra dohody debatovali nad budoucím uspořádáním Platformy nejen z právního hlediska, ale i samotného účelu spolku. Mluvilo se o tom, kdo bude řídícím a statutárním orgánem spolku. Účastníci načrtli podobu stanov, které budou v následujících týdnech vznikat, dále se hovořilo o právech a povinnostech členů spolku. Právní otázky s účastníky diskutoval zástupce z mezinárodní právnické společnosti Clifford Chance.

Vedle toho se účastníci prostřednictvím facilitace zamýšleli nad vizemi a cíli budoucího spolku. Všichni se shodli, že nově vzniklý spolek by měl i nadále propojovat ty, kteří se u nás věnují tématu včasné péče. Stále platí, že by mělo jít o živou, aktivní a zapálenou komunitu organizací, jež chtějí v domácím prostředí posilovat postavení a význam včasné péče. Spolek by se proto měl věnovat popularizaci tématu včasné péče směrem k veřejnosti i odbornému publiku.

V rámci spolku by mělo docházet ke sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe, propojování a síťování členů. Součástí by také měla být podpora členů v oblastech advokacie, nových metodách a stážích. Všem, kteří se setkání zúčastnili děkujeme za jejich nápady a přispění do diskuse o budoucím směřování Platformy pro včasnou péči.

Autorka: Vlasta Holéciová