TISKOVÁ ZPRÁVA (Ostrava, 29 – 30. května 2023) Více než 40 odborníků, členů organizace Platforma pro včasnou péči, se sešlo v Plato Ostrava na dvoudenním setkání, aby zde diskutovali nad tématem včasné péče nejen na Ostravsku. Se členy Platformy přišli debatovat také místní aktéři včasné péče. Druhý den setkání byl věnován návštěvám ve dvou místních inkluzivních mateřských školách (MŠ Špálova, MŠ Bohumínská) a organizaci Vzájemné soužití.

Ostrava je často skloňována, pokud se mluví o regionech s vysokou mírou nerovností, když se ale podíváme zblízka, můžeme se na stránkách https://www.mapavzdelavani.cz/od PAQ research dozvědět, že Ostrava má vysoké počty dětí v předškolním vzdělávání. Se srovnatelnými ORP má o něco nižší počet odchodů ze vzdělávání. A právě na to, co v Ostravě dobře funguje, se zaměřilo dvoudenní setkání Platformy pro včasnou péči.

 O úvodní slovo se postarala předsedkyně Platformy pro včasnou péči Pavlína Kráčmarová, která shrnula dosavadní dění v Platformě a uvedla: „Toto setkání je důležitým krokem směrem k posílení spolupráce mezi všemi aktéry včasné péče v Moravskoslezském kraji, sdílení know-how a síťování. Jsme potěšení, že se s námi přišli o své cenné zkušenosti podělit i místní přední hráči v poskytování včasné péče.“

Následně představila nový advokační tým Platformy, který tvoří Petr Pabian a Štěpán Drahokoupil. Oba se pak chopili mikrofonů a s účastníky setkání hovořili o advokační práci Platformy pro včasnou péči na celostátní i regionální úrovni. Zde zmínili například pravidelná jednání Platformy pro včasnou péči s MŠMT nebo advokačně vedené téma trvalého bydliště jako podmínky pro vstup do mateřské školy.

Právě Platforma pro včasnou péči dlouhodobě upozorňuje a sbírá data o dětech, které nejsou přijímány do mateřských škol – jde zejména o děti z rodin žijících v nestandardních typech bydlení. Závěry i doporučení Platformy pro včasnou péči využila ve své zprávě i Česká školní inspekce a na možnostech řešení se aktuálně pracuje.

Ve vztahu ke zlepšení a rozvoji včasné péče u nás se všichni přítomní odborníci shodli na tom, že je zásadní podporovat mezioborovou spolupráci, motivaci rodičů a šířit nástroje včasné identifikace ohroženého dítěte.

Po části věnované advokacii se slova ujala Lucie Stanjurová, ředitelka vítkovského Centra inkluze a členka odborné Rady Platformy pro včasnou péči a představila lokální úspěchy v oblasti obědů zdarma do škol v Moravskoslezském kraji. Díky usilovné advokační práci Centra inkluze se daří v regionu trvale navyšovat počty zapojených školských zařízení do projektu Obědy do škol.

Odpolední diskuze s místními aktéry včasné péče pak ukázala, jak věci mohou díky dobře nastavené spolupráci úspěšně fungovat. Hosty odpoledního panelu byli Milena Pollová, ředitelka MŠ Bohumínská, Jarmila Karnovská, ředitelka MŠ Špálova, Martina Dušková, místostarostka Ostravy Poruby a krajská zastupitelka a Miroslav Klempar, zakladatel Awen Amenca. K hlavním panelistům se připojila i Hana Slaná, oblastní ředitelka České školní inspekce.

Tématy diskuze byla spolupráce aktérů, síťování, zapojování rodičů a komunity do služby a nízkoprahovost služby. Milena Pollová i Jarmila Karnovská ve svých vystoupeních vyzdvihly maximální podporu ze strany zřizovatele.

Stejně tak Martina Dušková pozitivně hodnotila součinnost s organizací Awen Amenca, která pomáhá magistrátu s terénní prací v romské komunitě. Tím tak zprostředkovává kontakt mezi komunitou, školou a magistrátem. Na Ostravsku Awen Amenca také pomáhá sociálně slabým rodinám se zápisy do mateřských škol.

Jarmila Karnovská, shrnula úspěšně fungující koncept včasné péče v MŠ Špálova. „Již od roku 2016 spolupracujeme se sociální pracovnicí, která je z romské komunity. To nám zajišťuje lepší komunikaci mezi systémem, tedy mateřskou školou a romskou komunitou.

Velmi se nám také osvědčilo to, že provozujeme rodičovský klub, který je určen pro rodiče dětí, jež ještě nenastoupily do předškolního vzdělávání. Cílem klubu je seznámit rodiče i děti s prostředím školky, tak aby rodiče i děti byly v budoucnu připravené na mateřskou školu. Toto zapojování rodičů velmi dobře funguje a zajišťuje to komunitní charakter služby.“

Poslední část odpoledne byla věnovaná inspiraci ze zahraničních studijních cest, které byly zaměřené na příklady dobré praxe ve včasné péči v Belgii, Nizozemí, Maďarsku a Chorvatsku. Mluvily o nich účastnice těchto výjezdů, Pavlína Kráčmarová a Lucie Stanjurová.

Druhý den setkání se členové Platformy v rozdělených skupinách vydali navštívit MŠ Špálová, MŠ Bohumínská a organizaci Vzájemné soužití, která se soustředí na sbližování romské komunity a majority v Ostravě a provozuje také několik nízkoprahových center.

O Platformě pro včasnou péči:

Platforma pro včasnou péči je nezisková organizace, která se věnuje podpoře a rozvoji včasné péče v Česku. Platforma vznikla v lednu 2020. U jejího zrodu stály: Nadace Albatros, Nadace České spořitelny a Nadace OSF, které Platformu podporují dodnes. V únoru 2023 vznikl samostatný spolek Platforma pro včasnou péči. V současné době má Platforma 54 členských organizací z celého Česka, které se v různé míře zaměřují na včasnou péči. Platforma je i nadále otevřena dalším spolupracujícím odborníkům, institucím a donorům.

O včasné péči:

Včasná péče se zaměřuje na podporu dětí od narození do 8 let věku. Zahrnuje zdravotní, sociální a vzdělávací aspekt a je preventivního charakteru. Pomáhá naplnit potenciál dítěte a zvýšit jeho úspěšnost ve vzdělávání, a tím i v životě. Snižuje nerovnosti, které jsou dané socioekonomickým a sociokulturním prostředím. Včasná péče může probíhat jak v přirozeném prostředí, tak v rodinných, komunitních centrech, předškolních klubech nebo mateřských či základních školách. Za každou 1 Kč investovanou do včasné péče, se státu vrátí 3 – 4 Kč.

Kontakt pro média:

Vlasta Holéciová

vlasta.holeciova@vcasnapece.cz

tel.: +420 775 459 295

Tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF.