TISKOVÁ ZPRÁVA: (Ostrava, 15. ledna 20024) Centrum inkluze o.p.s. společně s Platformou pro včasnou péči z.s. a pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast, pana Jiřího Navrátila, realizovali v pondělí 15. ledna na půdě Krajského úřadu MSK Kulatý stůl k zajištění bezplatného stravování dětem z chudých rodin. Kulatého stolu se zúčastnili klíčoví aktéři problematiky, zástupci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj, zástupci samospráv, školských zařízení, neziskových organizací a referentů krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Cílem setkání bylo zhodnotit současný stav financování bezplatného stravování pro děti z chudých rodin a identifikovat možné změny a kroky, které by vedly k zajištění systematického financování obědů zdarma pro všechny potřebné děti.

Výstupy z jednání/doporučení pro řešení otázky bezplatného stravování:

Zjednodušit způsob financování, ideálně přímou úhradou ve prospěch potřebných dětí:

  • MPSV má údaje o příjemcích sociálních dávek, MŠMT o navštěvovaných školách;
  • ušetří se administrativa dotačních projektů na krajích a v NNO a s ní spojené náklady;
  • eliminace rizika, že obědy zdarma nebudou zajištěny všem potřebným dětem z důvodu neochoty/nezájmu o zajištění tohoto typu podpory dětem ze strany ředitelů škol.

Rozšířit okruh podpořených na všechny děti z nízkopříjmových rodin:

  • všem pobírajícím příspěvek na dítě, případně analogickou dávku po připravované reformě;
  • obědy zdarma zajistit rovněž potřebným dětem navštěvující dětské skupiny, v souladu
    s evropskou zárukou pro děti.

Argumenty pro uvedené výstupy:

  • aktuálně je podpořeno max. 50 % dětí v hmotné nouzi (nepočítaje děti z dalších nízkopříjmových rodin, které na hmotnou nouzi nedosáhnou),
  • stávající systém financování obědů zdarma je problematický a neodpovídá potřebám terénu – více dotačních titulů, vysoká administrativní zátěž pro školy, nejasná/různorodá cílová skupina příjemců, složitý systém dokladování potřebnosti pro zákonné zástupce apod.

Jak uvedl ředitel odboru řízení regionálního školství z MŠMT Mgr. Jan Vörös Mušuta Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo školství a tělovýchovy hledají společně systémové řešení. Jedná se však o politické rozhodnutí, jak k financování obědů přistoupit a je nutné si nejdříve ujasnit, které děti by měly mít na obědy zdarma nárok, zdali děti pobírající hmotnou nouzi, děti, jejichž rodiče pobírají příspěvek na dítě nebo všechny děti?

Ředitelka Centra inkluze a členka odborné rady Platformy pro včasnou péči Mgr. Lucie Stanjurová uvedla: „Velmi nás těší zájem ze strany ministerstev, i dalších účastníků kulatého stolu, se danou otázkou zabývat a hledat cesty, jak zajistit systémové financování obědů pro české děti. Současný způsob financování je totiž složitý, pro školy administrativně náročný, a navíc se podpora zdaleka nedostává ke všem potřebným dětem. Domnívám se, že nejlepším řešením by bylo zajistit bezplatné stravování všem dětem. Touto cestou se již v roce 1948 vydalo Finsko a v posledních letech se k nim připojilo také Estonsko či Portugalsko.“

Na potřebnost bezplatného stravování dětem z nízkopříjmových rodin Centrum inkluze a Platforma pro včasnou péči upozorňují dlouhodobě. Školní stravování je velice důležité z mnoha ohledů. Oběd u mnoha dětí zajišťuje jediné teplé jídlo dne. Stravování má také socializační funkci – pomáhá začleňování dítěte do kolektivu. Má pozitivní vliv na docházku a prospěch, na ukotvení zdravých stravovacích návyků a prospívaní dětí. Případné stravování zdarma v mateřských školách by mohlo odbourat hlavní překážku, proč se děti, zejména z vyloučených lokalit, předškolního vzdělávání neúčastní. Možnost mít ve školce či škole oběd zdarma zlepšuje docházku téměř tří čtvrtin dětí ze sociálně slabých rodin. Jejich počet se ve školkách, kde mají možnost jíst bezplatně, zvýšil o 37 procent. (Zdroj: Analýza obědy zdarma v předškolním a základním vzdělávání, Nadace OSF a Median, 2017).

Platforma pro včasnou péči z.s.

Věnujeme se podpoře a rozvoji včasné péče v Česku. Naším cílem je prosazovat a hájit služby a programy poskytované ohroženým dětem a podpořit vybudování funkčního systému včasné péče u nás. Sdružujeme organizace z celé České republiky, které se v různé míře věnují včasné péči. Jsme členy mezinárodní organizace ISSA – International Step by Step Association.

Centrum inkluze o.p.s.

Posláním Centra inkluze je, aby školy ve spolupráci s rodinou a dalšími aktéry maximálně rozvíjely potenciál každého dítěte. Chceme, aby každé dítě mělo možnost zažívat radost, spokojenost a úspěch. Jsme multidisciplinární tým odborníků poskytující poradenskou péči
a podporu školám, dětem a jejich rodinám již od roku 2013.

Kontakt pro média:

Vlasta Holéciová, vlasta.holeciova@vcasnapece.cz