Už 15 let ve Šluknovském výběžku poskytuje sociální služby Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa, které je členem Platformy pro včasnou péči. Řadu let v Kostce pracují i s dětmi v raném věku a jejich rodiči ze sociálně znevýhodněného prostředí. S Mgr. Renátou Kučerovou, Vedoucí sociální služby a Dagmar Hadravovou, Vedoucí klubu Včelka jsme proto mluvili o rozvoji včasné péče na Šluknovsku. 

Co pro vás v Kostce znamená včasná péče? Kde vidíte její hlavní přínosy?

RK: Podle nás je to jeden z nástrojů, jak řešit příčinu problémů. Znamená to, že se můžeme podílet na tom, aby podpora rodin a dětí byla dostupná a poskytnuta včas.

Přínosem je snížení míry sociálního vyloučení, stigmatizace, sociálního znevýhodnění dětí a zvýšení jejich šancí a schopností, které jsou potřebné pro úspěšné absolvování základní školy.

Renáta Kučerová, Vedoucí sociální služby Komunitního centra Kostka Krásná Lípa

Jakým způsobem ve vaší organizaci pracujete? Kdo se podílí na poskytování včasné péče? 

RK: V Sociálně aktivizační službě s rodinami pracujeme převážně v jejich přirozeném prostředí. Snažíme se lidským a partnerským přístupem nabídnout a ukázat možnosti řešení v nepříznivých rodinných, rodičovských či sociálně – ekonomických situacích.

Podporujeme rodiče v jejich snaze nacházet smysl kvalitnějšího života dítěte. Chceme být impulsem pro změnu v jejich životě. A to bez jejich pocitu selhání, ohrožení nebo rezignace. Rodiny vyhledáváme v lokalitách sami nebo nám jsou doporučovány.  Pravidelně také spolupracujeme s dalšími institucemi a službami.

DH: V předškolním klubu Včelka rodiče motivujeme k pravidelné docházce jejich dětí již od 3 let. Rodiny s dětmi vyhledáváme v terénu. S dětmi pracujeme tak, aby získaly dovednosti a návyky, které jsou nezbytné k úspěšnému vstupu a vzdělávání na základní škole. Také nabízíme poradenství rodině. Chceme, aby rodina byla dítěti oporou při vzdělávání.

RK: Naše nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nabízí ve dvou klubech podnětný prostor. Místo pro společné setkávání a podporu dětem a teenagerům. Mají zde možnost trávit volný čas smysluplně, poskytujeme podporu při doučování a další aktivity.

V Kostce Krásná Lípa máme i další služby a projekty, které se v různé míře podílí na poskytování včasné péče.

Dagmar Hadravová, vedoucí klubu Včelka

Už jste zmínily klub Včelka pro předškoláky. Jaké jsou zásady vaší práce ve Včelce ve vztahu k dětem?

DH: Je to bezplatnost, nízkoprahovost, dobrovolnost, individuální přístup a pravidelnost.

A jaké nejčastější problémy s rodinami řešíte?

DH: Bydlení, dluhy, finanční potíže, dávky, absence ve škole, celkovou péči o dítě, výchovu a vzdělávání.

Jakým způsobem nenásilně, a přitom efektivně rozvíjíte rodičovské kompetence?

RK: Přistupujeme k rodinám s respektem, individuálně, bez předsudků, nehodnotíme. Používáme metody motivace, rozhovorů, naslouchání, praktických činností, nácviků, doprovodů, poradenství a individuálně plánujeme.

Máme širokou škálu hraček, edukačních a didaktických pomůcek různého zaměření. S těmito nástroji pracují pracovníci přímo v rodinách.

Co považujete za největší úspěch v oblasti včasné péče? Můžete uvést nějaký konkrétní příběh? 

RK: Rodinu Martinky zná naše organizace již od jejich tří let, kdy začala chodit do Klubu Včelka. V té době se u ní začala nedostatečně rozvíjet řeč. Martinka nereagovala na podněty a běžnými testy se zjistilo, že zřejmě nedoslýchá. Pro rodinu to byl velký šok a nevěděli, co si počít. Navíc po tomto zjištění postihla rodinu další osudová rána, zemřel otec Martinky a matka na všechno zůstala sama. Proto byla rodině doporučena Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, kde se řešila pozůstalost, finanční záležitosti, bydlení a v neposlední řadě se muselo zajistit vyšetření pro Martinku.

V té době Martinka nově nastoupila do běžné mateřské školy a Sociálně aktivizační služba ji a matku podpořila v adaptaci na nové prostředí. Vzhledem k jejímu postižení byla velmi náročná. První vyšetření proběhlo u speciální logopedky zaměřené na sluchově postižené děti. Následovalo vyšetření v nemocnici. Po těchto náročných postupech, kdy bylo zjištěno, že Martinka má 80% ztrátu sluchu, byla zajištěna naslouchadla a podpora při zvykání si na ně.

Dnes je Martince 11 let. Chodí do běžné základní školy v Krásné Lípě a za podpory asistentky zvládá veškerou výuku. Na konci školního roku Martinka začala špatně vidět na tabuli, opět byla podpořena sociální službou, která jí pomohla objednat u očního lékaře, v co nebližším termínu. Na vyšetření se zjistilo, že má potřebu nosit brýle až s pěti dioptriemi. Dále podporuje rodinu také terénní pracovnice, která pro Martinku zajistila výměnu nových naslouchadel za podpory Nadačního fondu Ozvěna, která zajistila doplatek rozdílu, který jí zdravotní pojišťovna nehradí.

To je skvělé a prozraďte, na jaké překážky ve vaší práci nejčastěji narážíte? Co by vám usnadnilo práci? 

RK: Lepší financování předškolních klubů. Bylo by fajn, kdyby se každý rok nemusely hledat další jiné zdroje, když ty předešlé již nejdou z nějakého důvodu využít.

V každodenní činnosti se neobejdete bez spolupracujících institucí a organizací. S kým jste v úzké součinnosti?

RK: Pracovnice Sociálně aktivizační služby úzce spolupracují s OSPODy, úřady práce, sociálními odbory, školami, lékaři, poradnami, soudy, s majiteli bytů a dalšími.

DH: Za Klub Včelka nejvíce spolupracuji s mateřskými školami a následně se základní školou. Občas nás osloví i OSPOD, když se v rodině řeší zájmy dítěte.

A co je pro vás aktuálně v Kostce největší výzvou?

DH: Prostory pro Klub Včelka a jeho udržitelnost vzhledem k financování.

Text: Vlasta Holéciová, Foto: archiv Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa, unsplash.com