Výzva směřuje k podpoře aktivit členských organizací Platformy pro včasnou péči. Celkový objem prostředků v této výzvě je 3 000 000 Kč pro projekty s realizací do 12 měsíců, s možností navazující podpory. Výzva je zaměřena na oblast přímé práce s cílovou skupinou v oblasti včasné péče, s cílem nastartovat trvalou změnu v daném místě.

Cíl podporovaných aktivit
– podpořit kroky k systematické realizaci a financování kvalitních služeb včasné péče pro děti
ze sociálně znevýhodněného prostředí, jejich šíření a přenos dobré praxe
– podpořit spolupráci aktérů v oblasti včasné péče
– řešit systémové bariéry poskytování kvalitních služeb včasné péče a hledat nové, inovativní
možnosti zlepšování služeb v této oblasti
– rozšiřovat aktivity včasné péče k směrem k mladším dětem a rozšiřovat aktivity směřující k
posilování dovedností a sebevědomí rodičů v rozvoji dětí a v jejich doprovázení ve vzdělání

Klíčovým hlediskem této výzvy je podpora k trvalé změně, jinými slovy, navrhované aktivity mají směřovat k tomu, aby se daná situace změnila trvale a nebylo v ideálním případě a v
dlouhodobém horizontu třeba v dané intervenci pokračovat. Rádi bychom proto, abyste se při plánování vašich aktivit a projektů zamysleli především nad
otázkou “Co potřebujete od nás dnes, abyste za 3 roky naši podporu nepotřebovali?”

Podpora aktivit zaměřených na včasnou péči
Cílovou skupinou jsou děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí ve věku 0-8 let a
jejich rodiny.

Příklady podporovaných aktivit

Realizace aktivit zaměřených na všestranný a zdravý rozvoj dětí ve věku 0-8 let, což zahrnuje mimo jiné rozumový vývoj a zájem o učení se novým věcem, schopnost řešení problémů a
kreativní myšlení, jazykové a komunikační dovednosti, oblast zdraví, tělesné kondice a pohybových dovedností, ale i oblast vztahů, fungování ve společnosti, emoční a psychické
pohody či kulturní identity.

Metody práce zaměřené na včasné rozpoznání ohrožených dětí a komplexní podporu, práci s
celými rodinami a dalšími organizacemi a institucemi (pediatři, sociální pracovníci, školky,
školy a další).

Práce s rodiči v nejranějším věku dětí, rozvoj jejich rodičovských kompetencí, psychosociální
stability, podpora při nastavení optimálních podmínek pro rozvoj dítěte a to ve všech
oblastech (viz výše).

Podpora zahájení včasného předškolního vzdělávání dětí prostřednictvím motivace rodičů,
realizací předškolních aktivit usnadňujících dětem i rodinám přechod do běžných MŠ.

Podpora dětí při vstupu do MŠ i během předškolního vzdělávání, spolupráce s mateřskými
školami, vzdělávání a podpora pedagogů, zmocňování rodičů při spolupráci s MŠ a zapojování se do vzdělávání jejich dětí.

Pomoc při zápisech na kvalitní ZŠ, informování rodičů o jejich právech a povinnostech,
podpora dětí při přechodu z mateřských do základních škol.

Podpora dětí/rodin v prvních letech školní docházky, spolupráce se základními školami i
provozovateli neformálního vzdělávání apod.

Budování spolupráce místních aktérů v oblasti včasné péče, koordinace služeb na lokální úrovni advokační aktivity směřující k systémovému financování a fungování včasné péče na lokální
úrovni.

Vzdělávání poskytovatelů včasné péče směrem ke zvýšení kvality a udržitelnosti výsledků (př. vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků školek a škol, úředníků školského
odboru a dalších klíčových aktérů).

V rámci výzvy chceme podpořit zavádění či upevnění metod práce, které se vám osvědčily či fungují jinde (tzv. evidence-based přístup). Je možné žádat i o financování stávajících aktivit a služeb s vysvětlením, proč nelze tuto aktivitu v současnosti hradit z jiných zdrojů.

V rámci hodnocení projektů bude kladen důraz na zajištění následné kontinuity a spolupráci s dalšími organizacemi a lokálními aktéry. Důležitým principem projektů musí být snaha o trvalou změnu a propojení s existujícími aktivitami v dané lokalitě, projekty by neměly vytvářet paralelní péči či vzdělávání pro cílové skupiny. Při prvních úvahách o projektu se také prosím zaměřte na to, jak poznáte, že byla vaše intervence úspěšná – ve smyslu, co vaše působení změnilo v životě dětí/rodin a jak to poznáte.

Koho chceme podpořit
Organizace podporující ohrožené děti / děti se sociokulturním znevýhodněním ve věku 0-8 let a jejich rodiny, sdružené v Platformě pro včasnou péči.

O kolik peněz můžete žádat a na jak dlouho je dostanete: 

granty na 12 měsíců, možný začátek realizace od ledna 2024
max. výše grantu na 1 organizaci: 600 000 Kč
celková alokace pro výzvu: 3 mil. Kč

Je nám jasné, že k trvalé změně většinou nelze dojít za jeden rok. Budeme rádi, když budete přemýšlet v dlouhodobější perspektivě – jak o aktivitách, tak o způsobu financování projektu.
Projekt je možné psát rovnou s nastíněním horizontu až 3 let s tím, že rozpočet vyčíslíte na 1 rok. Po roce realizace a vyhodnocení aktivit, budete mít možnost žádat znovu se stejným
záměrem doplněným právě o toto vyhodnocení.

Jak žádat o podporu a jak o ní budeme rozhodovat
pošlete nám projektový záměru v rozsahu max 3 NS
struktura projektového záměru bude následující:

I. Situace a cíle
jakou konkrétní praxi či část problematického kontextu chcete změnit/ ovlivnit?
jaký je cíl, kterého chcete projektem dosáhnout?
Pokud jste realizovali projekt v rámci trvalé změny již v minulosti, jak k jejímu dosažení pomůže další
projektové období?

II. Intervence
Co budete dělat, jak a kdy?
Pro jaké cílové skupiny?
Jaký je plánovaný rozsah aktivit i velikost cíloví skupiny v kontextu místa?
Co se díky vašim aktivitám změní? A jak a kdy se změna pozná?
Co přinese cílové skupině? (Co „zůstane“ po ukončení projektu?)

III. Udržitelnost a vliv na systém
S kým budete spolupracovat? Kdo je pro trvalou změnu nezbytný partner a proč? O jakou trvalou změnu usilujete/ k jaké chcete přispět? A na jak úrovni ji budete prosazovat? (místní-
obec, městská část; lokální- ORP, MAS, svazek obcí; regionální; celostátní). Jaké do budoucna zvažujete realistické možnosti zajištění udržitelnosti navrhované činnosti bez
závislosti na zdrojích z nadací, zejména pokud je rok 2023 poslední rokem nadační podpory? Jaké projektové aktivity povedou k zajištění udržitelnosti?

IV. Rozpočet
Kolik potřebujete na jednotlivé popsané aktivity/ intervence? Jakou část chcete od nás? A kde seženete zbytek? Po předložení projektového záměru budete pozváni ke krátkému online setkání a diskuzi nad záměrem.

Při rozhodování bude brát v potaz především celkový soulad s výzvou a nastavenými cíli, stejně jako soulad se strategií a hodnotami Platformy pro včasnou péči. 

Důležitá hlediska pro hodnocení projektů
1. Aktivity projektu směřují ke zlepšení kvality života hlavní cílové skupiny – tzn. dětí ve věku 0-8 let ze sociálně znevýhodněného prostředí.
2. Aktivity jsou zaměřené na celostní vývoj dítěte (whole child development) a reagují na problémy a potřeby cílové skupiny v daném místě.
3. Projekt je postaven na spolupráci s relevantními aktéry; spolupráce je postavena smysluplně, s jasně definovanými rolemi a v ideálním případě směřuje k převzetí řešení lokálními aktéry.
4. Existuje provázanost intervencí mezi sebou i s dalšími existujícími aktivitami v dané lokalitě.
5. Projekt odráží inovativní přístup ve smyslu vyhledávání nových „evidence based“ nástrojů a intervencí
6. Projekt je udržitelný v oblasti financování i spolupráce; je z něj patrná snaha o trvalou změnu. Sledování dopadu a nastavený proces vyhodnocování efektivnosti aktivit a schopnost na něj
reagovat.
7. Hospodárnost a schopnost obhájit náklady na realizaci projektu a zdůvodnit potřebnost
financování ze zdrojů platformy.

Finální schválení projektových žádostí záleží na rozhodnutí Nadace Albatros.

Důležité termíny
2.11.2023 vyhlášení výzvy
20.11.2023 ukončení příjmu stručných projektových záměrů
do 30.11.2023 hodnocení a online konzultace projektových záměrů hodnotící komisí
během prosince vyrozumění o rozhodnutí o podpoře
prosinec 2023 – leden 2024 podepsání grantových smluv a vyplacení podpory

Dotazy k projektovým záměrům směřujete na email: jindra.maresova@nadacealbatros.cz, tel. 739 027 249