Jedním z hostů Letní školy Platformy pro včasnou péči byla Šárka Procházková, ředitelka 1. mateřské školy Most. Jedná se o nově zřízenou organizaci vzniklou při reorganizaci mateřských škol v Mostě. Šárka tak vede šest mateřinek, z nichž některé jsou ve vyloučených mikro lokalitách. O mostecké praxi a zdejších úspěších jsme s ní hovořili na letní škole. 

Šárko, mostecké školky jsou specifické, každá má jiný sociální kontext, některé jsou ve vyloučených mikro lokalitách. Nicméně podmínky fungování školek jsou všude stejné. Jak se vám s takto rozdanými kartami pracuje?

Ano, je to pravda. Jedna z našich školek je v moderní zástavbě, soustřeďují se tam děti, které vyrůstají v sociálně silnějším prostředí a současně máme v naší organizaci dvě školky, které jsou poblíž vyloučených mikro lokalit a tam už občas problémy nastávají.

Jaké to jsou?

Jde hlavně o to, že děti nechodí školky, rodiny se často stěhují, rodiče děti z docházky neomlouvají. Někdy také rodičům nevyhovuje, že dítě musí být v určitý čas ve školce, a proto je do školky nepřivádí. Často se také stává, že rodiče děti přihlásí, prvních čtrnáct dní děti do školky chodí a pak najednou uplyne nějaký čas a my už o dětech nic nevíme. Velmi často se setkáváme s tím, že se rodina odstěhuje a neodhlásí své dítě z docházky. Pokud mají dluh na školném, jsou tyto dluhy nevymahatelné.

A jaké jsou možnosti školky takovou situaci řešit?

Bohužel naše možnosti jsou velmi omezené. Snažíme se s rodiči kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Často se nám stává, že telefonní číslo již neexistuje a na e-mail nikdo neodpoví. Pokud tyto komunikační kanály selžou, nezbývá nám než se obrátit na zřizovatele. Máme také paní učitelku, která z vlastní iniciativy navštívila rodinu doma a zjišťovala, proč jejich dítě nechodí do školky. Zjistila, že nemají peníze na zaplacení školného, přestože se tato situace dala řešit úlevou školného. Zatím jsme neřešili situaci, že by rodič neměl peníze na stravné. Pokud by taková situace nastala, lze to řešit prostřednictvím organizace Woman for Woman, která má v Mostě pobočku a pomáhá sociálně slabým rodinám. Dále v Ústeckém kraji existují dotace na obědy pro děti z mateřských škol.

Ano, když ale rodič promešká období, kdy může o dotaci žádat, tak má smůlu.

Bohužel je to tak, později už opravdu není šance dotaci získat. V praxi je to často tak, že když v říjnu zapíšeme dítě, které by dotaci potřebovalo, tak není možnost o ni zpětně zažádat. Ve školkách máme také větší počet dětí s podpůrnými opatřeními nejen prvního stupně. Od letošního ledna jsme měli 13 asistentů pedagoga na 450 dětí, což je celkem vysoké číslo. Někteří asistenti pedagoga jsou sdílení, což znamená, že mají na starost i dvě děti.

A co se vám v Mostě daří? Kde vidíte posun?

Daří se nám aktivně spolupracovat s rodiči, což považujeme za zcela zásadní. V období covidu byla spolupráce obtížnější, ale v tuto chvíli se situace zlepšuje. Snažíme se pro rodiče a děti organizovat nejrůznější akce. V červnu jsme měli akci pro rodiče a děti našich mateřských škol k ukončení školního roku a domnívám se, že se akce moc povedla. Byl to důležitý stmelující okamžik nejen pro rodiče, ale také pro pedagogy z našich mateřských škol. Nyní připravujeme akci na září, na níž chceme přivítat všechny naše nové dětičky. Půjde tedy o seznamovací událost, při níž rodiče lépe poznají své učitelky a učitelky se blíže seznámí s rodiči. Naším přáním je, aby rodiče věděli, že nás mohou kdykoliv kontaktovat a obrátit se na nás při řešení problému. Rodiče musí vědět, že jsme tady pro ně a pro jejich děti.

 „Vzájemný neformální kontakt mezi rodiči přispívá k tomu, že se smažou bariéry,“ říká Šárka Procházková.

Vedete šest poboček v jednom městě, ale jejich naplněnost je různá. Zejména o jedno odloučené pracoviště nemají rodiče takový zájem. Čím si to vysvětlujete?

Netuším, kde je problém, ale domnívám se, že příčinou bude jakási pověst dané školky, do které dříve docházely děti z vyloučené lokality Chánov. Tato školka je umístěna poblíž panelového domu, který se dá považovat za vyloučenou mikro lokalitu v rámci města Mostu. Do této mateřské školy dochází více dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Při svých návštěvách v této školce jsem zjistila, že v prostředí školky, se rozdíly mezi dětmi stírají a tato školka funguje zcela běžně, jako jiné mateřské školy.

A jak z toho ven? Co se vám z vaší dlouholeté pedagogické praxe v řešení této situace nejlépe osvědčilo?

Je to právě skutečnost, že se rodiče vzájemně potkají na akcích, které pořádáme. Začali jsme tedy pro rodiče pořádat také klasické dílničky. Rodiče přijdou, potkají se s ostatními rodiči a vyrobí si se svými dětmi něco pěkného. Přitom si popovídají, seznámí se, získají na sebe kontakt. Tento vzájemný neformální kontakt přispívá k tomu, že se smažou bariéry. Obecně si myslím, že je také potřeba zviditelnit a mluvit o tom, že školky z vyloučených lokalit jsou kvalitní, mají kvalifikované a zkušené pedagogy, kteří pracují s moderními didaktickými pomůckami. Je třeba říct nahlas, že tyto školky, dokáží s dětmi pořádat stejné aktivity jako školky v běžných lokalitách. My jsme například uspořádali Den otevřených dveří před zápisy do mateřské školy a tato i všechny podobné akce velmi dobře zafungovaly.

Dále se domnívám, že je důležité, abychom chodili do terénu. Nestačí pouze něco vyvěsit na naše webové stránky, protože řada lidí ze sociálně slabšího prostředí nemá přístup k internetu. V tomto ohledu nám vychází vstříc mostecký magistrát, kdy v jeho prostorách můžeme zveřejňovat pozvánky na akce do školek a v případě potřeby jsou ochotni nám s pořádáním akcí pomoci. Obecně máme s Magistrátem města Mostu velmi dobrou spolupráci.

Zmiňujete mostecký magistrát, se kterým máte dobré vztahy. Jsou ještě nějaké instituce, se kterými spolupracujete, a kde součinnost hodnotíte pozitivně?

Mimo Magistrát města Mostu, který je naším zřizovatelem a vzájemnou dobrou spolupráci s ním považujeme za naši prioritu, se snažíme rozvíjet a posilovat vztahy naší školky i s dalšími organizacemi a institucemi v našem městě. Rozvíjíme spolupráci mezi ostatními mateřskými školami v Mostě, máme naplánovaná společná školení, besedy a sdílení příkladů dobré praxe. Děti z našich školek poznávají školní prostředí prostřednictvím exkurzí do základních škol, kde mají naši předškoláci možnost seznámit se s prostředím základní školy a zúčastnit se některých vyučovacích hodin.

V oblasti péče o děti se speciálními potřebami spolupracujeme se Speciálně pedagogickým centrem a pedagogicko-psychologickou poradnou. V rámci prevence v oblasti dopravní výchovy a bezpečného chování spolupracujeme s Městskou policií v Mostě. O pomoc při řešení problému jsme již požádali například Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nebo Diakonii v Mostě. Naší snahou je také zkvalitňovat spolupráci s Městskou správou sociálních služeb v Mostě, do jejichž domovů pro seniory chodíme navštěvovat babičky a dědečky, pro které si připravujeme krátká pásma písniček a básniček. Obecně lze říci, že se snažíme vytvářet a upevňovat vzájemné vztahy naší organizace a vybraných institucí v Mostě takovým směrem, který bude nejvíce přínosný pro děti.

Autorka: Vlasta Holéciová