Říká v rozhovoru sociální pracovnice Kateřina Chocholová z organizace Amalthea, která působí už od roku 2003 na celém území Pardubického kraje.  Amalthea pracuje s rodinami v obtížné životní situaci tak, aby se předešlo umístění dítěte mimo jeho vlastní rodinu. Včasná péče je jeden z programů Amalthey, jež pomáhá předejít budoucímu nepříznivému rozvoji dítěte. Katku a celý tým Amalthey tak považujeme za skutečné Hrdiny včasné péče. Zeptali jsme se jí proto, jak včasnou péči aplikují do praxe, kde se jim daří, ale i na to, co jim komplikuje jejich práci.  

Katko, v organizaci Amalthea jsi už od roku 2006, nyní pracuješ ve zdejším Centru pro předškoláky. Co pro vás v Amalthee znamená včasná péče?

Včasná péče pro nás znamená dostat se k rodině a dítěti, které může být ohrožené, co nejdřív. Optimálně po narození, v předškolním věku nebo maximálně krátce po zahájení školní docházky. Heslo „čím dříve, tím lépe“ zde má zásadní význam. Znamená začít s rozvojem dítěte včas, optimálně v době, kdy se budují vztahové vazby mezi dítětem a rodičem, kdy se mozek dítěte nejintenzivněji rozvíjí. U včasné péče, možná více než kde jinde, záleží na systémových řešeních: včasná identifikace ohroženého dítěte, navržení koordinovaných intervencí za účelem minimalizace dopadů nepříznivých životních situací na dítě.

Jakým způsobem ve vaší organizaci pracujete? A kdo se na poskytování včasné péče podílí?

Podporu nabízíme jak biologickým rodinám, kde jsou děti nějakým způsobem ohrožené, tak rodinám adoptivním a pěstounským, včetně jejich dětí. Zaměřujeme se na zachycení nastávajících matek, které nemají vhodné podmínky pro péči o dítě. Již řadu let provozujeme Centrum pro předškoláky Amálka. To je určeno dětem, které z nejrůznějších důvodů nedocházejí do MŠ. Hravou formou učíme děti rozvíjet hrubou i jemnou motoriku, grafomotoriku, základní slovní zásobu, poznávat barvy a tvary, počítat do pěti atd.

Velký důraz klademe na osvojení si pravidel pro společné fungování, respektování hranic, a především na zvykání si na pravidelný režim. Rodiče učíme vodit děti do školky pravidelně, podporujeme je v přípravě zdravých svačin, konzultujeme s nimi pokroky jejich dětí i to, jak fungují ve školkové skupině. Téměř každý týden bereme děti na krátký výlet, kam zveme i jejich rodiče. Pro malé školáky realizujeme také doučování, pomáháme s komunikací se školou.

Nově jsme otevřeli skupinu pro rodiče s dětmi od 0 do 3 let. Jedno dopoledne v týdnu jsou pro ně připraveny krátké aktivity, kde se skrze společnou hru, pohybové hry a říkadla, učí rozvíjet dovednosti svých nejmenších i své rodičovské kompetence. Předcházíme umísťování dětí mimo rodinný systém hledáním řešení v širší rodině – realizujeme rodinné konference s účastí dítěte.

Předcházíme neúspěchům dítěte při přechodu z předškolního klubu do mateřských škol nebo základních škol pořádáním společného setkání dítěte, rodiny, pracovníků a učitelů.

Na realizaci včasné péče se tak podílí tým odborníků (nejčastěji sociální pracovníci, pracovníci předškolního klubu, speciální pedagog, psycholog, logoped), lidé se znalostmi z vývojové psychologie, attachementu, se zkušenostmi s prací s nejmenšími.

A kdo jsou ti, kteří včasnou péči potřebují?

Jednak to jsou rodiny s malými dětmi, které jsou ohroženy řadou existenčních problémů jako je ztráta bydlení, časté stěhování, nedostatek financí na základní péči, nemožnost umístit dítě do školky apod.

Pak jde o rodiče, kteří neumějí správně rozvíjet své děti a podporovat je, nemají zkušenosti s jejich výchovou, neznají ze svého dětství model, jak o děti pečovat.

A v neposlední řadě mladé těhotné matky, které ohrožuje neexistence vhodných podmínek pro dítě nebo absence bezpečného partnerského vztahu.

Pověz, jak konkrétně může včasná péče ovlivnit vývoj dítěte?

Jsou známy výzkumy, že mozek dítěte se nejintenzivněji rozvíjí zhruba do druhého roku života dítěte, což má zásadní vliv na to, zda se dítě v budoucnosti bude schopno učit novým věcem, vnímat vlastní emoce i rozumět emocím druhým, cítit se bezpečně mezi svými i mezi ostatními. Raný rozvoj mozku a budování citových vazeb se děje skrze opakované a bezpečné interakce s matkou nebo pečující osobou, a to je to, co můžeme učit matky. Ještě předtím však musíme nabídnout pomocnou ruku při zajištění základních podmínek: najít bydlení, vyřídit dávky, poskytnout např. miminkovské potřeby – od plen až po mléko.

Jak nenásilně, a přitom efektivně rozvíjíte v Amalthee rodičovské kompetence?

V terénu dbáme na to, abychom rodičům nebrali jejich rodičovské kompetence, ale nabízeli jim jiný úhel pohledu, jak lze adekvátněji rozvíjet jejich dítě. Zveme rodiče k účasti na předškolním klubu, kde mohou sledovat pracovníky při práci a učit se tak nápodobou. Zkoušíme realizovat přátelská setkání, semináře určené rodičům na konkrétní téma (např. Rozvoj řeči malých dětí), kde zjišťují, že i jiní rodiče řeší obdobné problémy u svých dětí. Zveme je k účasti na vzdělávacích programech (např. Pozitivní rodičovství), které jim mohou pomoci naleznout inspiraci pro výchovu i komunikaci s dětmi.

V duchu pozitivního rodičovství se snažíme přistupovat i v samotné práci s rodiči, oceňujeme je za malé úspěchy, respektujeme jejich možnosti získat nové kompetence. A hlavně, nesoudíme, podporujeme a věříme, že každý rodič chce pro své dítě to nejlepší, i když mu to někdy neumí dát. Rodiče respektujeme i s jejich způsobem života a bereme je jako partnery. Naším společným zájmem je, aby se dítěti dobře dařilo.

„Je úžasné, že začínáme spolupracovat s konkrétními pracovníky ve zdravotnictví,  se sociální pracovnicí na oddělení v porodnici nebo s psychiatry.“

S jakými bariérami se vaši klienti nejčastěji potýkají a co jim pomáhá je překonat?

Vzhledem k palčivosti problémů, které rodiny řeší, rodiče často nemají kapacitu se zaměřovat na psychický i fyziologický vývoj dětí. Bohužel v tom nevidí prioritu. Navíc se potýkají se složitostí systému – informacím od doktorů nerozumí, nedokážou říct, co potřebují vědět, nevědí, jak se dostat k informacím a jak s nimi naložit. Např. neví, kdy má školka zápis a neví, že mají tuto informaci hledat, neví, kam se mají podívat, když ztratí kontakt na školku, nevědí, které dokumenty jsou pro školku při zápisu zásadní. Ze strany systému jsou kladeny na rodiny často velké požadavky, které nejsou schopny naplnit a obstát v nich, např. vyřídit odklad dítěte, objednat se ke specialistovi na řeč.

Navíc rodiny neřeší jen problémy ekonomické, ale i zdravotní, jako jsou duševní onemocnění, někteří rodiče mají nižší kapacitu. Výjimkou nejsou rodiny, kde se nevhodné vzorce chování ve vztahu k dětem táhnou po mnoho generací. A toto je velmi těžké překonat.

Klíčem je pomoci rodinám je informovat, včas a srozumitelně. Nabídnout jim doprovod nebo asistenci, ať už jde o učení nových kompetencí nebo fyzický doprovod do nemocnice či školky.

Co považuješ za vaše zásadní úspěchy v oblasti včasné péče?

Jsme rádi, že se daří realizovat již zmíněná setkání s dítětem (IPK – individuální případová konference) ve školkách i ve vybraných základních školách. Máme radost, když ředitelka školky řekne, že by se takové setkání mělo dělat pro každé dítě. Jsme rádi, že jsme pro ně tuto metodu, kterou považujeme za prevenci výchovných i vzdělávacích problémů dítěte, prevenci bariér v komunikaci mezi rodiči a školou, objevili a uvedli ji v praxi, že jsme získali některé učitele pro myšlenku včasné péče.

Úspěchem je i to, že se všechny MŠ a ZŠ v Chrudimi zapojily do projektu bezplatných obědů pro ohrožené děti.

Je také úžasné, že začínáme spolupracovat s konkrétními pracovníky ve zdravotnictví, např. se sociální pracovnicí na oddělení v porodnici, s psychiatry. Realizujeme nejrůznější pracovní setkání v rámci regionu i kraje, podporujeme multidisciplinární přístup, zveme klíčové aktéry na společná setkání a konference. Oceňujeme zejména sdílení dobré praxe, a především řešení konkrétních kauz, s mnohdy zapeklitým řešením.

A velkou radost máme za každé dítě, které se posouvá, kterému se daří v MŠ, ZŠ i doma, a které je spokojené. Takové by mělo být každé dítě.

A jaké překážky vám znesnadňují práci?

Narážíme na nedostupnost některých služeb – chybí např. dětský psychiatr, psycholog, zubař, terapeut nebo to, že síť služeb není pro klienty dostupná. Pro rodiny je téměř nemožné sehnat dostupné bydlení, které by mnohdy předešlo černým scénářům.

Kvůli roztříštěnému systému financování služeb a projektů bohužel není možné služby dlouhodoběji plánovat a zajistit jejich dlouhodobější dostupnost.

Pomohlo by, kdyby stát věnoval péči zajištění potřebných a předvídatelných financí do preventivních služeb, např. dlouhodobé podpoře sítě sociálně aktivizačních služeb. A pomohlo by, kdyby došlo k propojení institucí, které jsou v poli nebo kolem rodiny.

Co je aktuálně vaše největší výzva?

Změnit pohled a postoje některých úředníků a pedagogů na to, že není nutné měřit všem dětem stejným metrem a že lze přistupovat k „ohroženým“ dětem jinak a s větším respektem k nim i k jejich rodině.

Autor: Vlasta Holéciová

Amalthea je členem Platformy pro včasnou péči