Příklady z praxe

Desítky organizací po celé České republice podporují již ty nejmenší děti a jejich rodiny. Zde jsou typické příklady aktivit spadajících do včasné péče:

„V organizaci Eurotopia pro práci s dětmi a jejich rodiči používáme vlastní sérii ručně šitých pomůcek, zaměřených na určitý věk dítěte a téma. Inspirovali jsme se spoluprací s organizací HOST, kde naši pracovníci absolvovali školení ke využití „komunikativní deky“. S těmito nástroji pracují naši pracovníci přímo v rodinách a „učí“ tím rodiče dětí rozvíjet, hrát si s nimi a podporovat je.“

„Předškolní klub organizace Tosara se již 9 let věnuje především dětem z ubytoven ve Slaném. Místní kapacity MŠ nejsou dostačující, a tak se tyto děti bez trvalého bydliště do MŠ nedostávají. Proto chce nyní Tosara předškolní klub otevřít všem dětem ze Slaného, a mimo jiné tak umožnit dětem z místních ubytoven tolik potřebný kontakt s dětmi i s jinou životní zkušeností a zázemím.“

Člověk v tísni poskytuje rodinám předškolní podporu nejčastěji formou Předškolních klubů, nebo formou doprovázení při některých krocích před nástupem dítěte do MŠ – výběr MŠ, zápis, příprava dokumentace apod. 
„V obou případech se snažíme o maximální spolupráci se školkami, které máme v dosahu, abychom dítěti, rodičům i pedagogům v MŠ maximálně usnadnili vstup dítěte do nového prostředí. Osvědčily se nám zejména: adaptační pobyty dětí z předškolních klubů v MŠ při běžném programu nebo jiných aktivitách, společné třídní schůzky, kdy zveme pedagogy a vedení na třídních schůzky do předškolních klubu, další běžnou aktivitou je sledování absolventa předškolního klubu v průběhu docházky do MŠ, kdy komunikujeme s jeho pedagogy, popř. vedením a zjišťujeme pravidelnost docházky dítěte, komunikaci rodiny s MŠ či běžné platby.“ 

Ostravská Awen Amenca popisuje svoji pracovní náplň takto: „Na začátku je rodič, který má mnoho důvodů, proč dítě do mateřské školy neposílat. My s rodiči pracujeme, důležité jsou rozhovory s dalšími romskými rodiči, kteří děti v MŠ už mají, rodičům postupně zprostředkujeme kontakt se školkou, poskytneme potřebné informace a k zápisům je případně i doprovodíme. Takto jsme ročně v kontaktu s cca 300 rodinami.“ 

Pro Oblastní Charitu Most v Duchcově je spolupráce se školami nedílnou součástí jejich práce: „U nás se osvědčily pravidelné schůzky s učiteli a výchovnými poradci, ale také např. nabídky příměstských táborů nebo aktivní pomoc při zápisech. Během uzavření škol mohly děti docházet k nám a připojovat se na online hodiny od nás. To vše mělo velmi pozitivní efekt na spolupráci se školami, protože vidí, jak se děti zlepšují. Děti z předškolního klubu také přirozeně pokračují v 1. a 2. třídě odpoledním doučováním. Několikrát do roka zveme učitele a asistenty, aby se podívali do nízkoprahového klubu v odpoledních hodinách. Naši práci oceňuje i vedení města, které přínos spolupráce s námi přímo prezentuje na pravidelných schůzkách s řediteli MŠ a ZŠ.“

Pracovníci Centra pro předškoláky pravidelně komunikují s chrudimskými mateřskými a základními školami a nabízí jim pomoc při řešení problematických situací cílové skupiny. Jednou z nabízených forem pomoci je realizace tzv. interaktivních případových konferencí. Spolupracují s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, speciálně pedagogických center a s dalšími odborníky – logopedy, pediatry, dětskými psychology a psychiatry. V konkrétních kauzách spolupracují s ostatními neziskovými organizacemi, se sociálními pracovnicemi OSPOD a pracovnicemi odboru školství. Čtyřikrát do roka organizují setkání aktérů podílejících se na předškolním vzdělávání ve města. V rámci této platformy společně řeší problematiku předškolního vzdělávání znevýhodněných dětí v Chrudimi.

Pracovníci Centra Semafor z Hradce Králové  hovoří o své práci následovně: „Uskutečňujeme pravidelné depistáže v lokalitách, kde poskytujeme rodinám informace a nabízíme související služby. Dále jsme také v pravidelném kontaktu s institucemi jako jsou školy, úřady práce, orgány sociálně-právní ochrany dítěte a poradenská pracoviště se kterými následně rodiny spolupracují.“ 

 

V Salesiánském středisku Štěpána Trochty – domu dětí a mládeže v Teplicích se setkávají děti z různých skupin obyvatel (cizinci, menšiny, děti samoživitelů), z nepodnětného i běžného prostředí. Svoji práci popisují takto: „Děti se učí spolu vycházet a spolupracovat, mohou navštěvovat různé kroužky (hudební, sportovní, výtvarné apod.) My nevyžadujeme, aby dítě mělo talent, ale umožňujeme mu, aby si vyzkoušelo různé činnosti. Ty, u kterých objevíme talent nebo nadání, podporujeme v tom, aby jej rozvíjely, buď u nás nebo v jiné organizaci, případně jim pomůžeme s financováním.“ 

Zůstaňte s námi ve spojení a přihlašte se k odběru newsletteru